Ny beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet er afgivet

14.12.2016

Statsrevisorerne har den 14. december 2016 afgivet beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse på baggrund af, at Skatteanke-styrelsen ikke har levet op til de mål, som Folketinget blev stillet i udsigt, da man i 2013 ændrede klagestrukturen på skatteområdet. Skatteankestyrelsen blev ved lov etableret den 1. januar 2014 som en ny styrelse under Skatteministeriet. Skatteankestyrelsen modtager og behandler alle klager over SKATs afgørelser og fordeler dem til afgørelsesmyndighederne, som er skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen afgør desuden klager over inddrivelsessager og klager over visse administrative afgørelser fra SKAT.

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet med etableringen af Skatteankestyrelsen ikke har indfriet formålet om en mere effektiv og tidssvarende klagebehandling.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider er uacceptabelt lange, at produktiviteten er halveret, og at sagsbeholdningen næsten er fordoblet, mens tilgangen af sager har været næsten konstant. Samtidig er omkostningerne pr. klagesag steget fra ca. 12.200 kr. i 2013 til ca. 22.300 kr. i 2016.

Statsrevisorerne finder det særdeles utilfredsstillende, at borgere og virksomheder i gennemsnit oplever en sagsbehandlingstid for realitetsbehandlede klager på ca. 27 måneder i 2016 (alene i klagefasen). Dertil kommer, at den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle klager i 2016 er ca. 8 måneder højere end i 2013.

Statsrevisorerne anerkender, at Skatteankestyrelsen har haft nogle udfordringer som helt ny styrelse med ny organisationsstruktur, nye arbejdsprocesser, usikker budgettering og mange medarbejdere med lav anciennitet. Det var baggrunden for, at Folketinget tildelte Skatteankestyrelsen en merbevilling for perioden 2014-2017. Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteankestyrelsen endnu ikke har indfriet formålet med merbevillingen, som var at behandle et større antal sager og holde sagsbehandlingstiderne på et acceptabelt niveau.

Statsrevisorerne finder det afgørende, at ledelsen i Skatteministeriet fremadrettet sikrer et solidt grundlag for, at Skatteankestyrelsen kan nedbringe sagsbehandlingstiderne, øge produktiviteten, følge god forvaltningsskik og leve op til mål for sagsbehandlingstiden.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

  • Se hele beretningen her

Kontakt:
Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen