Ny beretning om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje er afgivet

09.08.2016

Statsrevisorerne har den 9. august 2016 afgivet beretning nr. 22/2015 om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje med denne bemærkning:

Renovering og udvidelse af motorveje medfører ofte kødannelser og øget rejsetid, særligt i myldretiden. Vejdirektoratet har vurderet, at de samfundsøkonomiske omkostninger i form af tidstab for trafikanterne udgør ca. 3 mia. kr. ved udvidelsen af de 4 motorveje, som indgår i undersøgelsen. De 4 udvidelsesprojekter omfatter udvidelser fra 4 til 6 spor på Østjyske Motorvej, Vestfynske Motorvej og Helsingørmotorvejen og fra 6 til 8 spor på Køge Bugt-motorvejen. Bevillingerne til projekterne udgør i alt ca. 6,5 mia. kr., og vejstrækningerne er på i alt ca. 38 km, som tages i brug i perioden 2013-2018.

Statsrevisorerne konstaterer, at Vejdirektoratet ved planlægningen og gennemførelsen af de 4 udvidelsesprojekter har arbejdet målrettet med trafikafviklingen med henblik på at genere trafikanterne mindst muligt.

Statsrevisorerne konstaterer ligeledes, at Vejdirektoratet har arbejdet for at forkorte vejarbejdets tidsmæssige udstrækning og har nedbragt perioden med vejarbejde med mellem 1½ og 2 år i forhold til de oprindelige tidsplaner.

Statsrevisorerne vurderer dog, at Vejdirektoratets tidsplaner ikke har været tilstrækkeligt realistiske, dvs. at de burde være kortere.

Statsrevisorerne bemærker, at Vejdirektoratet kan arbejde endnu mere målrettet for at sikre en god trafikafvikling og forkorte anlægsperioden ved fx:

  •  at udarbejde beslutningsoplæg med alternative løsninger til trafikafvikling, der afvejer omkostninger og gener ved udvidelser af motorveje
  • at udarbejde redskaber til bedre prioritering mellem projekternes anlægsøkonomi, fremdrift og gener for trafikanterne
  • at sikre, at entreprenørerne har incitamenter til at minimere de samfundsøkonomiske omkostninger
  • at afprøve de tidsbesparende virkemidler, som fremgår af Vejdirektoratets udbudsstrategi
  • at konkretisere og anvende succeskriterier i opfølgningen på trafikafviklingen.

Ministerens svarfrist: 2. mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen