Ny beretning om energibesparelser i staten er afgivet

22.06.2016

Statsrevisorerne har den 22. juni 2016 afgivet beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten med denne bemærkning:

Staten har i årtier søgt at mindske energiforbruget i statens institutioner med henblik på en sparsommelig drift og for at gavne klimaet. En målrettet indsats startede dog først i 2009, hvor et bredt flertal i Folketinget indgik en politisk aftale om at styrke energispareindsatsen i staten. Energistyrelsens cirkulære fra 2009 om energieffektivisering i statens institutioner gjorde ministerierne ansvarlige for, at energiforbruget i 2011 skulle reduceres med 10 % i forhold til forbruget i 2006. Målet blev langt fra nået, og på baggrund af et EU-direktiv fra 2012 er målsætningen ændret til, at energiforbruget i 2020 skal være reduceret med 14 % i forhold til 2006.

Statsrevisorerne bemærker, at statens energiforbrug i 2014 kun var reduceret med 2,3 % i forhold til 2006, og at det kræver en særdeles målrettet indsats at nå målet om en reduktion på 14 % i 2020.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ikke har sikret en ramme, der understøtter ministeriernes enegispareindsats. Statsrevisorerne finder det heller ikke tilfredsstillende, at de 2 mest energiforbrugende ministerier – Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – først i 2015 indledte arbejdet med at styrke energispareindsatsen i institutionerne.

Statsrevisorerne kritiserer, at Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner ikke i tilstrækkelig grad har støttet ministerierne i arbejdet med energispareindsatsen, at det i øjeblikket er usikkert, om styrelsens fortolkning af EU-direktivet er korrekt, og at styrelsen først i 2014 har taget initiativ til at kvalitetssikre data og løse problemerne med at fastlægge forbruget i basisåret 2006. De årlige oplysninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug har således været forbundet med stor usikkerhed.

De største bygningsejere i staten – Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriet – har gennemført rentable energibesparelser, men Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat er et stort, uudnyttet potentiale for yderligere energibesparelser, som især Bygningsstyrelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på.

Statsrevisorerne bemærker, at det bør overvejes, hvordan man kan opgøre mål for energieffektiviseringer, som tager højde for ændringer i aktivitetsniveauet.

Ministrenes svarfrist: 3 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen