Ny beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer er afgivet

22.06.2016

Statsrevisorerne har den 22. juni 2016 afgivet beretning nr. 19/2015 om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer med denne bemærkning:

Kulturministeriet forvalter ca. 81 % af udlodningsmidlerne (tidligere betegnet tips- og lottomidler) og fordeler dem til formål inden for idræt og kultur. Denne beretning om-handler 3 udlodningspuljer, som i perioden 2011-2015 er tildelt ca. 100 mio. kr. af midlerne. Det er kulturministerens ansvar, at midlerne udmøntes til de kulturelle formål, som Finansudvalget har tiltrådt via de enkelte aktstykker.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Kulturministeriet i en række tilfælde har tilsidesat grundlæggende principper om saglighed og ligebehandling i forvaltningen af de 3 udlodningspuljer.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Kulturministeriet har bevilget en del af ud-lodningsmidlerne til sig selv og uden hjemmel har forøget ministerområdets bevillinger. Ministeriet har således ikke givet Finansudvalget fyldestgørende oplysninger om, at udlodningsmidlerne har finansieret driftsopgaver i Kulturministeriet og dets institutioner, der burde have været finansieret af en driftsbevilling på finansloven.

Statsrevisorerne kritiserer i den forbindelse:

  • At Kulturministeriet har behandlet de 3 udlodningspuljer som budgetreserver og ikke som puljer, der skal administreres i overensstemmelse med god tilskudsforvaltning.
  • At der ikke er sikret gennemsigtighed i udmøntningen af de 3 udlodningspul-jer. Puljernes formål er formuleret så bredt, at alle aktiviteter i Kulturministeriet i princippet kan tilgodeses.
  • At uddelingen af tilskud fra puljerne i flere tilfælde er sket på grundlag af uopfordrede ansøgninger, uformelle kontakter og henvendelser til ministeren, dvs. at puljerne ikke er annonceret over for alle potentielle tilskudsmodtagere.
  • At Kulturministeriet i en række tilfælde ikke har konkretiseret over for tilskudsmodtager, hvad tilskuddet skal bruges til, ligesom der heller ikke er fulgt op på, om tilskuddet er brugt til formålet.
  • At der er flere eksempler på, at beløbsstørrelsen – og ikke formålet – har afgjort, om en bevilling blev dækket af udlodningsmidler.

Statsrevisorerne finder, at Kulturministeriets forvaltning af disse midler er i strid med forventningerne hos Danske Spils kunder om, at overskuddet fra spil mv. går til almennyttige formål, herunder idræt og kultur.
 
Ministerens svarfrist: 2,5 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen