Ny Beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer er afgivet

30.03.2016

Statsrevisorerne har den 30. marts 2016 afgivet beretning nr. 14/2015 om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer med denne bemærkning:

Beskæftigelsesområdet er de senere år blevet reformeret ved en førtidspensions- og fleksjobreform, en kontanthjælpsreform og en sygedagpengereform. De skal på hvert sit område bidrage til at øge antallet af borgere i beskæftigelse.

Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, mens Beskæftigelsesministeriet skal sørge for et forvaltningsgrundlag, så kommunerne kan yde en korrekt og effektiv indsats. De 3 reformer trådte i kraft i perioden januar 2013 - januar 2015 og betød omfattende ændringer på borgernære og omkostningstunge områder. Reformerne gav anledning til, at Beskæftigelsesministeriet udstedte 50 bekendtgørelser samt 15 vejledninger og skrivelser. Endvidere tog Beskæftigelsesministeriet forskellige initiativer til at understøtte de kommunale it-systemer, så de kunne være klar og driftssikre ved reformernes ikrafttræden. Der er ca. 50 it-systemer på beskæftigelsesområdet fordelt på kommunale, statslige og private aktører. Mange af systemerne hænger sammen og udveksler data om borgerne med Beskæftigelsesministeriets database Det Fælles Datagrundlag (DFDG).

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden.

Der er tale om komplekse og regeltunge reformer, så Beskæftigelsesministeriet burde i langt højere grad have levet op til Justitsministeriets anbefalinger om, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før reformers ikrafttræden. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende: 

  • at ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere end 7 arbejdsdage før reformernes ikrafttræden
  • at 4 bekendtgørelser blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden, og de øvrige 46 bekendtgørelser blev offentliggjort sent – i gennemsnit 2 arbejdsdage før ikrafttræden
  • at 13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden og med en forsinkelse på i gennemsnit 67 arbejdsdage
  • at rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for sagsbehandlerne, ikke var klar til tiden og ikke i tilstrækkelig grad var tilrettet nye krav i lovgivningen.

Statsrevisorerne finder, at det er vigtigt med stort fokus på og tilstrækkelig tid til implementeringsfasen i forbindelse med ny lovgivning. Stort fokus er nødvendigt for at sikre ejerskab hos de offentlige ansatte, der skal føre ny lovgivning ud i livet, og for at sikre, at borgerne ikke oplever en fase med vilkårlig administration i forbindelse med overgang til ny lovgivning.

Ministerens svarfrist: 2 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen