Begrænset udbud af Folketingets revisionsopgave

02.02.2016

Af: Lene Herstrup Henriksen

Revisionsopgaven omfatter lovpligtig revision bestående af finansiel revision, juridisk-kritisk revision samt forvaltningsrevision, herunder også de nødvendige generelle it-kontroller.

Den lovpligtige revision omfatter en vurdering af, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. For finansiel revision omfatter dette opgaver så som almindelig anerkendt regnskabsmæssige og bevillingsmæssige kontroller og en vurdering af de tilrettelagte forretningsgange samt det interne kontrolniveau. For juridisk-kritisk revision omfatter det opgaver så som kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet er lovlige, og at hensynet til retssikkerhed samtidig tilgodeses. For forvaltningsrevisionen omfatter det opgaver så som kontroller af de almindelige processer og systemer inden for aktivitets- og ressourcestyring, mål- og resultatstyring, ledelsesinformation og indkøb. Forvaltningsrevisionen udføres integreret med den øvrige revision ved stikprøvevis gennemgang af nøgletal, rapportering om ressourceanvendelse og personalesammensætning, beretninger, bruger- og medarbejdertilfredshedsmålinger, rapportering til Præsidiet m.v.

Revisionen skal udføres i overensstemmelse med dansk revisorlovgivning internationale standarder samt god offentlig revisionsskik i henhold til den til enhver tid gældende udgave af den af Folketingets Præsidium fastsatte ”Revisionsinstruks for Folketingets revisorer”, jf. bilag 6.

Revisionen omfatter årlig revision af Folketinget, herunder Statsrevisorerne og Folketingets Ombudsmand samt af Rigsrevisionen, der aflægger særskilt årsregnskab.

Der skal for henholdsvis Folketinget og Rigsrevisionen udarbejdes årsregnskab med ledelsespåtegning, revisionspåtegning og erklæring om udført forvaltningsrevision. Der udarbejdes revisionsprotokollat for både Folketinget og Rigsrevisionen. Revisor skal tillige erklære sig om Folketingets Understøttelsesfonds årsregnskab.

I tillæg hertil skal der ydes beslægtet rådgivningsmæssig assistance, i det omfang dette indkøbes af Folketinget som option.

Vilkår for anmodning om prækvalifikation samt afgivelse af tilbud fremgår af udbudsmaterialet, der forefindes i boksen til højre.

Se flere nyheder fra Folketinget