Beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

24.02.2016

Statsrevisorerne har den 24. februar 2016 afgivet beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter med denne bemærkning:

Voksenuddannelsescentre (VUC’er) udbyder forskellige former for uddannelser rettet mod voksne, fx almene voksenuddannelser og hf. VUC’erne er statslige selvejende institutioner, dvs. at de ikke er undergivet instruktion af ministeren, men ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift og forvaltning af de statslige tilskud, som institutionen modtager.

Der er 31 VUC’er i Danmark, heraf 24 med egen administration. Rigsrevisionens undersøgelse viser bl.a., at der flere steder er problemer i forhold til forvaltning af resultatløn, manglende retningslinjer for kørsel, tjenesterejser og repræsentation, og at der er afholdt udgifter, som ligger uden for institutionens formål. Undersøgelsen viser også, at ledelserne ikke har haft tilstrækkeligt fokus på problemerne.

Statsrevisorerne finder, at alt for mange VUC’er ikke administrerer løn, kørsel, tjenesterejser og repræsentation i overensstemmelse med statslige regler, gældende overenskomster og de regler, som ministeren har fastsat.

Statsrevisorerne finder, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings tilsyn med VUC’erne ikke har været helt tilstrækkeligt i forhold til at sikre en sparsommelig anvendelse af statens tilskud.


Statsrevisorerne skal pege på, at det i en statslig selvejende institution er bestyrelsens ansvar at sikre, at institutionens midler bliver forvaltet sparsommeligt, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Statsrevisorerne skal tilsvarende pege på, at VUC’ernes ansatte revisorer skal revidere i overensstemmelser med god offentlig revisionsskik. Det indebærer bl.a., at revisor skal rapportere til bestyrelsen om, hvorvidt administrationen er legal og sparsommelig.

Ministerens svarfrist: 2 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen