Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge SKATs kontrolsvigt i forbindelse med refusion af udbytteskat

16.09.2015

Statsrevisorerne er på deres møde i dag blevet enige om at anmode Rigsrevisionen om at undersøge SKATs kontrolsvigt i forbindelse med refusion af udbytteskat. Undersøgelsen forventes færdig i februar 2016.

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om:

  • At gennemgå resultatet af Skatteministeriets interne undersøgelse af kontrolsvigtet i forbindelse med refusion af udbytteskat, herunder de væsentligste årsager til kontrolsvigtet. Rapporten forventes at foreligge ultimo september 2015
  • At undersøge Skatteministeriets departements tilsyn med SKATs forvaltning af refusion af udbytteskat siden 2010
  • At vurdere den ledelsesmæssige opfølgning i SKAT og i Skatteministeriet på bemærkninger og anbefalinger vedr. refusion af udbytteskat fra Skatteministeriets Interne Revision og Rigsrevisionen siden 2010
  • At vurdere de aktuelle forretningsgange og kontroller i SKAT ved refusion af udbytteskat, herunder vurdere om datagrundlag og system-understøttelse har været tilstrækkelig til at kontrollere refusionsanmodninger fra udlandet. I den forbindelse anmodes også om en undersøgelse af, om SKAT har anvendt resultatløn eller lignende bonusordninger for at få ekspederet et stort antal refusionssager
  • At redegøre for hvordan SKAT har opgjort, at der er svindlet for ca. 6,2 mia.kr.

FAKTA

De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:

Peder Larsen (SF)
Henrik Thorup (DF)
Klaus Frandsen (RV)
Lennart Damsbo-Andersen (S)
Lars Barfoed (K)
Søren Gade (V)

Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47 som revisionskontrol med den offentlige forvaltning.

Ved løsning af deres opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.

Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser. For yderligere information se www.ft.dk/statsrevisorerne. Kontakt: Sekretariatschef Gitte Korff, tlf. 33 37 59 85

FAKTA

Lone Strøm er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at revidere på vegne af Folketinget og styrke en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 25 beretninger om året og ca. 80 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision. For yderligere information om Rigsrevisionen, se www.rigsrevisionen.dk. Kontakt: Sekretariatschef Nanna Henning, tlf. 33 92 85 75
Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]