Ny beretning om politiets henlæggelse af straffesager er afgivet

20.05.2015

Statsrevisorerne har den 20. maj 2015 afgivet beretning nr. 15/2014 om politiets henlæggelse af straffesager med denne bemærkning:

Politiet skal efterleve retsplejeloven og Rigsadvokatens retningslinjer ved henlæggelse af straffesager og skal bl.a. orientere den forurettede om henlæggelsen. Politiet modtager årligt ca. 1 mio. anmeldelser. Politiet rejser sigtelse eller behandler årligt ca. 700.000 sager og henlægger ca. 300.000 sager. Andelen af henlagte straffesager afhænger af kriminalitetstypen. I 2014 blev der fx henlagt ca. 90 % af alle indbrudssager, ca. 75 % af alle tyverisager, ca. 20 % af sagerne om økonomisk kriminalitet og ca. 16 % af sagerne om voldtægt.

Politiets retningslinjer for henlæggelse af en straffesag følger generelt retsplejelovens bestemmelser og Rigsadvokatens retningslinjer. Politiet lever endvidere op til egne servicedeklarationer om ensartet service for borgerne ved indbrud. Praksis for registrering og henlæggelse af sager og orientering af den forurettede er imidlertid uensartet på tværs af de 12 politikredse. Det kan svække borgernes retssikkerhed.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Rigsadvokaten har haft begrænset fokus på at sikre ensartet praksis på tværs af politikredsene for registrering af henlagte straffesager og orientering af de forurettede.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

  • At der mangler landsdækkende retningslinjer for anvendelse af undersøgelsessager, dvs. sager, hvor der er tvivl om gerningsindholdet. Derfor er det uklart, hvordan der sondres til de skarpe sager, som indgår i politiets opgørelse over straffesager, og hvor der også kræves orientering af den forurettede, hvis sagen henlægges.
  • At der ikke eksisterer en fælles definition af begrebet efterforskning. De enkelte politikredse registrerer forskelligt, hvorfor politiet ikke er klar over, hvor mange sager der henlægges uden indledt efterforskning og efter påbegyndt efterforskning.
  • At politiets anmeldelseskvittering til den forurettede indeholder modstridende oplysninger og er svær at forstå, ligesom den ikke indeholder en klagevejledning.
  • At politikredsene har forskellig praksis for eventuel yderligere orientering af den forurettede om efterforskningen og begrundelsen for henlæggelse.

Ministerens svarfrist: 3 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]