Ny beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg er afgivet

20.05.2015

Statsrevisorerne har den 20. maj 2015 afgivet beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg med denne bemærkning:

Et ministerium kan få en bevilling i løbet af finansåret, ved at Folketingets Finansudvalg tiltræder et aktstykke, fx en bevillingsansøgning om et investeringsprojekt.

Det er fagministeriets ansvar at udarbejde aktstykket, så det lever op til budgetvejledningens krav om form og indhold, og så det udgør et fyldestgørende beslutningsgrundlag for Finansudvalget. Finansministeriet skal som led i den statslige budgetkoordination tilslutte sig aktstykket og vurderer i den forbindelse, om aktstykket kan gennemføres inden for de bevillingsretlige og budgettekniske rammer.

Rigsrevisionens gennemgang af 112 aktstykker om investeringsprojekter for i alt ca. 56 mia. kr. viser, at hovedparten af de krav, som budgetvejledningen stiller til aktstykker, er opfyldt. Gennemgangen viser dog også, at der har manglet oplysninger, som Finansudvalget anser for væsentlige, og oplysninger om projekternes totaløkonomi, pris, funktionalitet mv. mangler eller fremstår uensartede.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at sagsfremstillingen i ministeriernes aktstykker ikke på alle punkter har haft den forudsatte kvalitet. Aktstykkerne fremstår uensartede og mangelfulde, fx med hensyn til hvordan investeringsprojekternes pris og risici er opgjort.

Det betyder, at grundlaget for Finansudvalgets beslutninger om investeringsprojekterne har været mindre fyldestgørende. 

Statsrevisorerne finder det relevant, at Finansministeriet vil opdatere budgetvejledningen med henblik på at skabe større overensstemmelse mellem kravene til og den praktiske udformning af aktstykker. Statsrevisorerne skal i den forbindelse opfordre Finansudvalget og Finansministeriet til dialog om, hvilke oplysninger der må anses for relevante og nødvendige i aktstykker.

Ministrenes svarfrist: 3 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]