Ny beretning om status på byggeriet af Cityringen er afgivet

25.06.2014

Statsrevisorerne har den 25. juni 2014 afgivet beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet af Cityringen med denne bemærkning:

Metroselskabet I/S har til opgave at udbygge Københavns Metro med den såkaldte Cityring, jf. lov om en Cityring af 6. juni 2007 (cityringsloven). Cityringen skal åbne for passagerer i december 2018, og det samlede budget er på 21,3 mia. kr. (2010-priser).

Folketinget vedtog den 11. juni 2014 en ændring af cityringsloven. Lovændringen skal imødekomme risikoen for, at byggeriet bliver forsinket og fordyret ved at give mulighed for større brug af udvidet arbejdstid og flere støjende aktiviteter på byggepladserne.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er risiko for, at byggeriet af Cityringen bliver forsinket og/eller fordyret.

Statsrevisorerne bemærker, at Metroselskabets og transportministerens forklaringer på de hidtidige forsinkelser af cityringsprojektet ikke har været fyldestgørende.

Statsrevisorerne finder, at Metroselskabets og ejernes hidtidige styring af byggeriet ikke har været tilfredsstillende.

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på følgende:

  • Der er ikke tydeligt blevet redegjort for alle årsager til, at Metroselskabet løbende har haft store produktionsefterslæb på byggeriet af Cityringen i 2011, 2012 og 2013. Byggeriet var således bag efter planen, inden naboklager over støjgener satte en stopper for udvidet arbejdstid på visse byggepladser i sommeren 2013.
  • Metroselskabet har tilrettelagt styringen af byggeriet med en tidsmæssig buffer i bonustidsplanen, så byggeriet kunne blive op til 12 måneder forsinket, før det havde konsekvenser for åbningen i december 2018. Metroselskabet har oplyst, at man fremover vil rapportere om fremdriften af byggeriet både i forhold til bonustidsplanen og kontrakttidsplanen.
  • Den tidsmæssige buffer er opbrugt så tidligt i cityringsprojektet, at færdiggørelse af Cityringen til tiden i høj grad afhænger af, at Metroselskabet bruger udvidet arbejdstid i aften- og weekendtimer på langt flere byggepladser end oprindeligt forudsat.

Ministerens svarfrist: 3 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]