Ny beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven er afgivet

19.03.2014

Statsrevisorerne har den 19. marts 2014 afgivet beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte museers sikring af kulturarven med denne bemærkning:

Danmarks 98 statsanerkendte museer har til opgave at sikre kulturarven og at formidle viden om kultur- og naturarven til borgerne. De statsanerkendte museer modtager statstilskud fra Kulturministeriet og derudover et eller flere ikke-statslige tilskud, fx fra den kommune, som museet ligger i. De fleste statsanerkendte museer er selvejende institutioner. De statslige udgifter til de statsanerkendte museer var 368 mio. kr. i 2012.

Kulturstyrelsen under Kulturministeriet fører tilsyn med, om de statsanerkendte museer løser deres opgaver på et højt fagligt niveau, og om tilskuddet anvendes i overensstemmelse med de formål, som fremgår af museumsloven.

Statsrevisorerne finder, at de statsanerkendte museers arbejde med at sikre kulturarven ikke har været tilfredsstillende.

Statsrevisorerne har i den forbindelse hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater:

  • Kun ca. halvdelen af museerne har en nedskrevet politik for indsamling af museumsgenstande. Der er fortsat et væsentligt efterslæb i museernes indberetning af genstande i kulturarvregistrene, og hovedparten af indberetningerne lever ikke op til retningslinjerne for minimumsindberetninger.
  • Hovedparten af museerne har ikke det nødvendige overblik over samlingerne og dermed grundlag for at prioritere bevaringsindsatsen. Store dele af samlingerne er fortsat truet af dårlige magasinforhold, som kan nedbryde dele af kulturarven.

Statsrevisorerne finder, at Kulturministeriets forvaltning af området og Kulturstyrelsens tilsyn med de statsanerkendte museer har været mangelfuld.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse, at Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af museerne bør være risikobaserede og have et omfang og indhold, så Kulturstyrelsen kan indstille, om et statsanerkendt museum fortsat skal have statstilskud.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]