Begrænset udbud af digitalisering af Folketingstidende - prækvalifikation

27.01.2014

Opgaven
Folketingets Administration ønsker at digitalisere det trykte Folketingstidende med forslag og forhandlinger fra folketingssalen for perioden 1953/54-2008/09. Det digitaliserede materiale skal publiceres på hjemmesiden www.folketingstidende.dk, hvor digitalt fødte forslag og forhandlinger er publiceret siden oktober 2009.

Opgaven omfatter:

 • Skanning af Folketingstidende (1953/54 til 2008/09): Ca. 1.100 bind med i alt 935.076 sider.
 • Skanning af Rigsdagsårbogen (1897/98 til 1952/53), Folketingsårbogen (1953/54 til 1985/86) samt Årbog og Registre (1986/87 til 2003/04): 121 bind med i alt ca. 65.000 sider.

Alle bind vil være opskåret på forhånd.

Alt materiale skal returneres til Folketinget.

Optioner:

 • Skanning af Rigsdagstidende (1850 til 1952-53): 772 bind med i alt ca. 840.000 sider - heraf 301 bind (ca. 325.000 sider) med gotisk skrift.  
 • OCR-behandling af Rigsdagstidende del 1 (1850-1896/97): 301 bind (ca. 325.000 sider) med gotisk skrift med output i pdf og/eller XML.        
 • OCR-behandling af Rigsdagstidende del 2 (1897/98 - 1953): 471 bind (ca. 516.000 sider) med latinsk skrift. med output i pdf og/eller XML.        
 • OCR-behandling af Folketingstidende (1953 - 2008/09): Ca. 1.100 bind med i alt 935.076 sider med output i pdf og/eller XML.
 • OCR-behandling af Rigsdagsårbog, Folketingsårbog, og Årbog og Registre (1891/92 – 2003/04): 121 bind med i alt ca. 65.000 sider med output i pdf og/eller XML.

Udbuddet er offentliggjort med udbudsbekendtgørelse den 27. januar 2014.

Udvælgelse af tilbudsgivere
Ved udvælgelse af tilbudsgivere vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

 • De bedste og mest relevante referencer fra tilsvarende opgaver, herunder størst og mest relevant erfaring med udførelse af OCR-behandling. 
 • Årlig omsætning på minimum kr. 4 mio. i seneste afsluttede regnskabsår (mindstekrav).

Folketinget vil blandt de indkomne anmodninger om prækvalifikation udvælge 5 virksomheder, der anmodes om at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af en samlet vurdering af følgende oplysninger, der bedes vedlagt anmodningen om prækvalifikation:

 • Oplysning om omsætning for det seneste afsluttede regnskabsår for den virksomhed (juridiske person) der anmoder om prækvalifikation.
 • Referencer fra tilsvarende opgaver med oplysninger om opgavernes type og omfang samt specifikation af erfaring med OCR-behandling i disse opgaver.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, skal virksomheden godtgøre, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Det anses for godtgjort, at virksomheden råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, såfremt virksomheden i ansøgningen klart har identificeret de andre enheder, som virksomheden baserer sig på. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne om økonomisk formåen gives for hver enkelt virksomhed.

Det er desuden en betingelse for at komme i betragtning, at der vedlægges en tro- og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Tro- og love-erklæringen kan rekvireres hos Lene Herstrup Henriksen på e-mail: ftlehh@ft.dk.

Valg af tilbud
Folketinget vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Folketinget ønsker ikke selv at byde på opgaven.

Frist
Anmodningen om deltagelse i udbudsrunden skal være Folketinget i hænde senest torsdag den 27. februar 2014 kl. 12.00 på følgende postadresse: Folketinget, Christiansborg, 1240 København K, att. Lene Herstrup Henriksen.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]