Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 er afgivet

13.11.2013

Statsrevisorerne har den 13. november 2013 afgivet beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012 med denne bemærkning:

Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2012 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en betryggende regnskabsforvaltning i staten. Statsrevisorerne konstaterer endvidere for 2012, at regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 samlet set er korrekte. Administrationen af statsrefusion til kommunerne kan dog forbedres.

Statens virksomheder havde i 2012 drifts- og anlægsudgifter på 694,2 mia. kr. og indtægter på 618,5 mia. kr. Underskuddet på statens driftsregnskab var på 75,7 mia. kr., hvilket er 13,7 mia. kr. mindre end bevilget på finansloven for 2012. Det skyldes, at staten har haft flere indtægter end forventet på 2,4 mia. kr. og færre udgifter på 11,3 mia. kr. Statens overførsler til kommuner og regioner udgjorde 360,2 mia. kr. i 2012, svarende til godt halvdelen af statens udgifter.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at de statslige virksomheder generelt har haft en tilfredsstillende regnskabsaflæggelse, selv om der fortsat er udfordringer vedrørende kvalitet i regnskabsaflæggelsen i en række nyetablerede virksomheder.

Rigsrevisionen har taget 2 forbehold vedrørende:

  • forvaltningen på ejendomsvurderingsområdet i SKAT
  • den regnskabsmæssige forvaltning i Naturstyrelsen.

De 2 forbehold betyder ikke, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab.

Rigsrevisionen har afgivet 10 supplerende oplysninger om 8 virksomheder inden for statsregnskabet. Sagerne vedrører Finansministeriet (Statens It), Erhvervs- og Vækstministeriet (departementet), Skatteministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (departementet), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Statens Serum Institut), Kulturministeriet (departementet), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (NaturErhvervstyrelsen) og Transportministeriet (Trafikstyrelsen). Endvidere har Rigsrevisionen afgivet 2 supplerende oplysninger til regnskaber uden for statsregnskabet: DR og Udviklingsselskabet By og Havn.

Statsrevisorerne kritiserer i lighed med sidste år, at Skatteministeriet i 2012 fortsat ikke gennemførte en systemmæssig understøttelse af inddrivelsesstrategien, da implementeringen af ”Et Fælles Inddrivelsessystem” (EFI) har været forsinket. De offentlige restancer er således fortsat stigende og udgjorde ca. 81,1 mia. kr. ved udgangen af 2012.

Statsrevisorerne finder det beklageligt, at der er en stigende brug af hensættelser, som på en række områder ikke er i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler. Statens hensættelser er i 2012 vokset med ca. 400 mio. kr., så de samlet udgjorde ca. 2,4 mia. kr. Statsrevisorerne gør opmærksom på, at hensættelser ikke må bruges som opsparing, men skal dække retslige eller faktiske forpligtelser, fx hensættelser til tabsgivende kontrakter.

Banedanmarks manglende omkostningsbevidsthed ved indkøb af konsulentydelser blev omtalt første gang i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010 og har været omtalt hvert år siden. Statsrevisorerne kritiserer, at Banedanmark fortsat ikke handler omkostningsbevidst ved køb af konsulentydelser på it-området og på Signalprogrammet. 

Statsrevisorerne bemærker, at der flere steder er behov for at udvise større sparsommelighed på lønområdet, fx ved udarbejdelse af åremålskontrakter og udbetaling af merarbejde.

Statsrevisorerne bemærker på baggrund af Rigsrevisionens gennemgang af tværgående emner:

  • At Finansministeriets stillingskontrol i flere tilfælde er blevet omgået. Det inde bærer, at styringseffekten ved stillingskontrollen mindskes.
  • At der flere steder er uklare snitflader i fordelingen af opgaver mellem virksom- hederne og de centrale administrative centre, hvilket medfører risiko for dob- beltarbejde og utilstrækkelig kontrol.
  • At Justitsministeriet bør sikre, at der er dokumentation for prioritering og frihol- delse af kerneopgaver i forbindelse med arbejdet med projektet ”Effektiv admi- nistration i staten”.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]