Udbudsannonce - Folketingets Spisesteder

04.09.2013

Folketinget udbyder driften af Folketingets spisesteder beliggende på Christiansborg, 1240 København K til overtagelse fra 1. maj 2014

Opgaven
Folketinget udbyder driften af Folketingets spisesteder beliggende på Christiansborg, 1240 København K til overtagelse fra 1. maj 2014.

Udbuddet omfatter den totale drift af Snapstinget med tilhørende spisesal, restaurant, Café samt yderligere en kantine, som betjener Folketingets medlemmer og ansatte. Spisestederne leverer og servicerer derudover i forbindelse med møder og arrangementer, herunder større aftenarrangementer, i Folketinget. Samtidigt med dette udbud udbydes via separat udbud driften af den nye restaurant beliggende i Christiansborgs tårn.

Aftaleformen
Der vil blive indgået en kontrakt med kantineoperatøren i form af en driftsaftale med tilskud til udvalgte produkter.

Udbudsform
Udbuddet gennemføres efter Tilbudsloven som udbud med forhandling.

Virksomhedsoverdragelse
Lov om virksomhedsoverdragelse vil blive gjort gældende.

Angående udvælgelse af tilbudsgivere
Ved udvælgelse af tilbudsgivere vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

  • De bedste og mest relevante referencer fra sammenlignelig virksomhed,
  • Økonomiske nøgletal, der viser en økonomisk solid og veldrevet virksomhed,
  • Virksomhedens forretningsprofil, idet Folketinget ved udvælgelsen vil lægge vægt på at få et bredt ansøgerfelt inden for virksomhedernes forretningsprofil og vil således udvælge et mix af større virksomheder med stor bredde og mindre, specialiserede virksomheder.

Folketinget vil blandt de indkomne anmodninger om prækvalifikation udvælge 4-5 virksomheder, der anmodes om at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af en samlet vurdering af følgende oplysninger, der bedes vedlagt anmodningen om prækvalifikation:

  • Referencer fra sammenlignelig virksomhed,
  • Regnskab for de to sidste regnskabsår for den virksomhed (juridiske person), der anmoder om prækvalifikation med oplysninger om omsætning, resultat og egenkapital,
  • Beskrivelse af virksomhedens forretningsprofil med oplysninger om særlige fokusområder, det antal kantiner, virksomheden driver, samt antal medarbejdere beskæftiget med kantinedriften.

Hvis virksomheden er startet på et senere tidspunkt, vedlægges oplysninger for de seneste disponible regnskabsår.
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, f.eks. et moderselskab, skal virksomheden ved ansøgningen godtgøre, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser.

Det er desuden en betingelse for at komme i betragtning, der vedlægges en tro- og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Forventet tidsplan
14/10/2013: Frist for ansøgning om prækvalificering
04/12/2013: Udsendelse af udbudsmateriale
11/12/2013: Fremvisning
10/01/2014: Sidste frist for tilbudsaflevering
Primo februar 2014: Prøvespisning
Marts 2014: Valg af leverandør
01/05/2014: Opstart af ny kontrakt

Valg af tilbud
Folketinget vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Folketinget ønsker ikke selv at byde på opgaven.

Der henvises i øvrigt til Finansministeriets Budgetvejledning, afsnit 2.4.15 kantiner

Frist
Anmodningen om deltagelse i udbudsrunden skal være Folketingets eksterne konsulent – Kantinemægleren – i hænde senest 14. oktober 2013 kl. 12.00 på ovenfor nævnte post- eller mailadresse.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]