Ny beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet er afgivet

11.09.2013

Statsrevisorerne har den 11. september 2013 afgivet beretning nr. 15/2012 om samlingen af den statslige lønadministrtion i Finansministeriet med denne bemærkning:

Formålet med at samle statens lønadministration var at sikre en effektiv lønadministration. Effektiviseringsmålet skulle bl.a. opnås ved at samle statens lønadministrative kompetencer i ét servicecenter (ØSC) for derigennem at nedbringe antallet af lønadministrative årsværk i staten, forenkle og standardisere arbejdsgange samt forbedre kvaliteten af lønadministrationen.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at statens lønadministration samlet set endnu ikke er blevet effektiviseret i det omfang, det var hensigten med at samle lønadministrationen i Finansministeriet.

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende:

  • At den forventede besparelse på statens resurseforbrug til lønadministrationen kun delvist er opnået, og at samlingen endnu ikke har resulteret i en bedre kvalitet af lønadministrationen.
  • At Finansministeriets forventede årlige reduktion i resurseforbruget på 54,3 mio. kr. til lønadministration i staten ikke er realiseret fuldt ud, da den samlede besparelse på lønadministrative årsværk i staten – efter etableringen af ØSC – højst udgør 37,2 mio. kr.
  • At samlingen af lønadministrationen i staten ikke har forbedret kvaliteten målt på antallet af fejl i sagsbehandling og lønudbetalinger. Samtidig har der været en stigning i antallet af fejl med væsentlig beløbsmæssig betydning for lønudbetalingerne.
  • At statens virksomheder endnu ikke fuldt ud udnytter standardiseringen af opgaver og digitaliseringsløsningerne, hvilket resulterer i dobbeltadministration flere steder.

Statsrevisorerne finder endvidere, at det ville have været hensigtsmæssigt med en registrering, der havde muliggjort en mere præcis opfølgning på, om effektiviseringsmålet var blevet indfriet for ØSC og for staten som helhed.

Ministerens svarfrist: 4 mdr.

Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]