Ny beretning om den offentlige ejendomsvurdering er afgivet

21.08.2013

Statsrvisorerne har den 21. august 2013 afgivet beretning nr. 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering med denne bemærkning:

SKAT overtog i 2003 opgaven fra kommunerne med at vurdere ejendomme, herunder at fastsætte grundværdi og ejendomsværdi. Formålet var, at SKAT skulle øge vurderingernes kvalitet og ensartethed.

Den offentlige ejendomsvurdering har betydning for de borgere og virksomheder, som ejer de ca. 2,2 mio. ejendomme, der er i Danmark. Ejendomsvurderingerne udgør grundlaget for kommunernes og statens opkrævning af ejendoms- og boligskatter, hvis samlede provenu i 2012 var på ca. 38 mia. kr. Herudover udgør ejendomsvurderingerne grundlaget for en række andre skatter og afgifter.

Folketinget har i vurderingsloven fastsat, at SKATs vurderinger af alle ejendomme skal ske på grundlag af værdien i handel og vandel. For ejerboliger (parcelhuse, sommerhuse og ejerlejligheder) skal SKAT endvidere tilstræbe, at vurderingerne ikke overstiger værdien i handel og vandel, og at vurderingerne er i underkanten af handelsprisniveauet.

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Skatteministeriets forvaltning af den offentlige ejendomsvurdering har været i strid med Folketingets intentioner og ikke har sikret en lige og fair behandling af borgere og virksomheder, der ejer ejendomme.

Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse skarpt:

  • At kvaliteten af SKATs vurderingsarbejde har været faldende over årene. Forskellen mellem SKATs ejendomsvurderinger og de faktiske salgspriser er stor. I denne beretning sandsynliggør Rigsrevisionen bl.a., at træfsikkerheden af SKATs ejendomsvurderinger har været lav i 2011, idet 75 % af parcelhusene enten har været overvurderede eller undervurderede i forhold til salgsprisen.
  • At SKATs vurderinger ikke har levet op til vurderingslovens bemærkninger om, at vurderingerne skal være i underkanten af og ikke må overstige handelsprisniveauet.
  • At SKAT har behandlet knap halvdelen af klagerne over 2010- og 2011-vurderingerne i strid med de grundlæggende forvaltningsretlige regler for sagsbehandling. Fx har der manglet dokumentation for afgørelser.
  • At Skatteministeriet og SKAT ikke har gjort en målrettet indsats for at øge kvaliteten og ensartetheden i ejendomsvurderingerne, på trods af at man siden 2003 har haft viden om kritiske problemer på området.
At kvaliteten af SKATs vurderingsarbejde har været faldende over årene. Forskellen mellem SKATs ejendomsvurderinger og de faktiske salgspriser er stor. I denne beretning sandsynliggør Rigsrevisionen bl.a., at træfsikkerheden af SKATs ejendomsvurderinger har været lav i 2011, idet 75 % af parcelhusene enten har været overvurderede eller undervurderede i forhold til salgsprisen.

Der er således - trods indførelsen af skattestoppet i 2002 og skatteloftet i 2003 - risiko for, at nogle ejere betaler for meget i skat og andre for lidt.

Statsrevisorerne skal generelt bemærke, at politiske overvejelser om at ændre en lovgivning aldrig kan begrunde, at gældende lov ikke overholdes.

Ministerens svarfrist: 4 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]