Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (L222) behandles af Miljøudvalget

11.06.2013

Miljøudvalget har indledt udvalgsbehandlingen af lovforslag L 222, der omhandler indførelsen af en differentieret betaling for spildevandsafledning. Udvalget forventer at afgive betænkning den 20. juni 2013.

Lovforslag L 222 blev 1.behandlet i Folketinget den 3. juni 2013 og er henvist til behandling i Miljøudvalget. Forhandlingerne i Folketingssalen kan ses her

Udvalget har godkendt tidsplan for behandling af lovforslaget. I følge tidsplanen forventer udvalget at kunne afgive betænkning den 20. juni 2013. Interessenter, der ønsker at gøre udvalget opmærksom på særlige forhold i lovforslaget bedes rette henvendelse til sekretariatet ved at skrive til denne adresse.

Lovforslaget, høringssvar og udvalgets spørgsmål til ministeren kan læses her.

Resumé af L 222

Formålet med lovforslaget er at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder. Lovforslaget ændrer derfor betalingsreglerne for spildevandsafledning ved at indføre en trappemodel for opgørelsen af vandafledningsbidraget. Samtidig bliver virksomhedernes særbidrag for behandling af særligt forurenet spildevand i højere grad omkostningsbaseret.

Med lovforslaget foreslås en ny betalingsstruktur baseret på en degressiv trappemodel. Det vil sige, at taksten for udledning af en kubikmeter spildevand falder for de virksomheder, der har et meget højt vandforbrug. Dette afspejler, at en stor del af udgifterne til at håndtere og behandle spildevand ikke er afhængig af mængden af udledt spildevand. De store vandforbrugere har derfor indtil nu betalt en overpris for at få behandlet deres spildevand i forhold til små vandforbrugere.

Lovforslaget udmønter en del af aftale om en vækstplan fra april 2013, som regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) har indgået med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]