Styrket kontrol i Folketinget med EU's økonomiske beslutninger

21.06.2013

Folketingets Europaudvalg og Finansudvalg har afgivet en fælles beretning om det europæiske semester. Ideen med beretningen er at gøre Folketinget bedre i stand til at følge med i EU-medlemslandenes økonomiske samordning, der foregår igennem det, der kaldes det europæiske semester i EU.

Hvad er det europæiske semester? Som led i EU's styrkede økonomiske styring kører det europæiske semester - også kaldet det europæiske halvår – nu i sin tredje cyklus. Det europæiske semester dækker forårshalvåret, hvor EU’s medlemslande skal indberette de såkaldte stabilitets- og konvergensprogrammer til EU. Disse programmer er udgangspunktet for vurderingen af, om medlemslandenes bl.a. opfylder EU-kravet om max. 3 pct. underskud på de offentlige budgetter. Samtidig skal medlemslandene også indsende såkaldte Nationale Reformprogrammer, der indeholder nationale strukturelle tiltag på områder som beskæftigelse, forskning, innovation, energi og social inklusion.

Det nationale semester – den demokratiske kontrol
For at inddrage Folketinget i det Europæiske Semester etablerer Europaudvalget i en fælles procedure med Finansudvalget - et såkaldt »nationalt semester«.

Det består af tre årlige fælles samråd med regeringen på følgende tidspunkter:

  1. I december orienterer regeringen udvalgene om Kommissionens årlige vækstundersøgelse, som beskriver den økonomiske situation i EU. Vækstundersøgelsen vil evt. blive sammenholdt med regeringens egen økonomiske redegørelse.
  2. I marts orienterer regeringen udvalgene om, hvad den generelt forventer at melde ind til EU i Danmarks nationale reformprogram og konvergensprogram.
  3. I slutningen af maj orienterer regeringen udvalgene om Kommissionens udkast til landespecifikke anbefalinger til medlemslandene, før anbefalingerne skal drøftes på diverse rådsmøder i EU.


Der blev i forbindelse med beretningen afgivet en mindretalsudtalelse fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance: "Mindretallet finder, at det er helt afgørende, at regeringen forpligtes til at drøfte sin redegørelse med Folketinget inden denne afsendes til Europa-Kommissionen".

Beretningen blev endelig afgivet den 21. juni 2013.

 Læs hele beretningen inkl. mindretalsudtalelsen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]