Ny beretning om universiteternes egenkapital er afgivet

12.06.2013

Statsrevisorerne har den 12. juni 2013 afgivet beretning nr. 12/2012 om universiteternes egenkapital med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har anmodet om denne beretning, fordi Danmarks 8 universiteter samlet set havde et større overskud på 786 mio. kr. i 2011, hvorved egenkapitalen blev øget til 5,1 mia. kr. Statsrevisorerne ønskede en undersøgelse af årsagerne til væksten i egenkapitalen og svar på, om midlerne i stedet burde have været brugt på undervisning og forskning.

De danske universiteter modtager langt størstedelen af deres indtægter som tilskud fra staten. De overordnede formål med tilskuddene er uddannelse og forskning. Da universiteterne i 2003 blev selvejende, statsfinansierede institutioner, fik de imidlertid også mulighed for at opbygge en vis egenkapital, som kunne lette langtidsplanlægningen af flerårige uddannelsesforløb, forskningsprojekter og investeringer. Størrelsen af egenkapitalen er løbende blevet drøftet mellem Uddannelsesministeriet og universiteterne, og ministeriet bestilte derfor en analyse af behovet for egenkapital og likviditet. Rapporten fra 2009 anbefalede en egenkapital på ca. 15 % af omsætningen. Hverken Uddannelsesministeriet eller Finansministeriet betragter de 15 % som et officielt mål.

Beretningen viser, at universiteternes egenkapital ved udgangen af 2012 samlet udgjorde knap 5,4 mia. kr., hvilket svarer til 21 % af omsætningen på 25,8 mia. kr. Egenkapitalens størrelse varierer dog mellem 10 % og 49 % af omsætningen på universiteterne. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har en meget stor friværdi i bygninger, som DTU selv ejer. Hvis man ser bort fra DTU, har de øvrige 7 universiteter i 2012 en samlet egenkapital på 15 % af sektorens omsætning. Universiteternes opbygning af egenkapital er ikke et resultat af bevidst planlægning eller dårlig budgetlægning. Den er i højere grad udtryk for forsigtig budgettering af indtægter og tilbageholdenhed med de daglige udgifter. Universiteterne har planer om at øge forbruget af de opsparede midler i 2013 og 2014.

Statsrevisorerne konstaterer, at universiteternes behov for egenkapital er forskelligt, og finder derfor, at hvert universitet bør fastsætte et mål for egenkapitalens størrelse. Dette mål bør være kædet sammen med budgettets usikkerhed via analyser af indtægter, udgifter og behovet for investeringer.

Statsrevisorerne forventer, at universiteterne bliver bedre til at følge op på budgetafvigelser, så niveauet for uddannelse, forskning og investeringer hurtigt kan tilpasses det optimale niveau.

Ministrenes svarfrist: 3 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]