Ny beretning om forvaltningen af statslige tilskud er afgivet

27.02.2013

Statsrevisorerne har den 27. februar 2013 afgivet beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige tilskud med denne bemærkning:

En stor del af statens udgifter udgøres af forskellige former for tilskud. Derfor er det væsentligt at undersøge, om ministeriernes forvaltning af tilskud sikrer, at modtagerne anvender tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten. Finansministeriet har siden 1996 udgivet en række vejledninger og regler for, hvordan ministerierne kan styrke deres tilskudsforvaltning, herunder mål- og resultatstyring, ens behandling af ansøgere, regnskabsopfølgning og revision.

Rigsrevisionen har i denne undersøgelse gennemgået en stikprøve på 100 sager fra tilskudsordninger, der forvaltes af Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Gennemgangen vedrører drifts- og projekttilskudsordninger, hvor der udbetales ca. 8 mia. kr. årligt.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet – 16 år efter den første vejledning om god tilskudsforvaltning – endnu ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at modtagerne forvalter tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten.

Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende:

  • at ministerierne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres egne krav til rapportering om forvaltningsrevision er opfyldt. Dermed får ministerierne ikke fuld nytte af den udførte revision. Revisionen kan dokumentere, om tilskudsmodtagerne har forvaltet tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende:

  • at ministerierne – med undtagelse af Beskæftigelsesministeriet – ikke har sikret, at alle tilskudsmodtagere opstiller målbare mål og rapporterer om opfyldelsen af målene for tilskuddene.

Statsrevisorerne finder det positivt, at flere ministerier har igangsat initiativer, der skal forbedre tilskudsforvaltningen. Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på Rigsrevisionens 4 anbefalinger og muligheden for et tværministerielt samarbejde om bedste praksis.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]