Beretning om DONG Energy A/S er afgivet

30.01.2013

Statsrevisorerne har den 30. januar 2013 afgivet beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S med denne bemærkning:

DONG Energy A/S er det største statslige aktieselskab med en omsætning på godt 57 mia. kr. og ca. 6.000 medarbejdere. DONG Energy har siden fusionen i 2006 haft en betydelig stigning i omsætning og investeringer, særligt på områderne havvindmøller og udvinding af olie og naturgas. Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af, hvordan staten varetager ejerrollen, og om DONG Energy drives omkostningseffektivt.

Statsrevisorerne bemærker, at DONG Energy’s indtjening og rentabilitet i de senere år har været presset, og at soliditeten i 2012 også er det. I 2012 har faldende indtjening og det høje investeringsniveau indebåret, at DONG Energy har klaret sig markant dårligere på alle områder i forhold til sammenlignelige europæiske energiselskaber.

Statsrevisorerne bemærker:

  • at DONG Energy’s investeringsniveau har været på grænsen af, hvad selskabet betegner som et forsvarligt investeringsomfang. I 2012 har DONG Energy overskredet sin egen målsætning for, hvor meget gælden må overstige indtjeningen. Samtidig har DONG Energy’s risikostyring af investeringerne været utilstrækkelig
  • at de fleste af DONG Energy’s investeringer forventes at give en god indtjening. Der forventes dog også lavere indtjening og tab på enkelte investeringer
  • at DONG Energy ikke er lønførende i forhold til sammenlignelige virksomheder, når det gælder direktører og chefer. Det samme gælder bestyrelsens honorarer, der er klart under gennemsnittet for selskaber i C20-indekset. DONG Energy er dog lønførende, når det gælder andre medarbejdergrupper såsom kontor- og kundeservicemedarbejdere, selv om det har været et mål at tilpasse sig det øvrige arbejdsmarked.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at dialogen mellem Fi-nansministeriet og DONG Energy har været utilstrækkelig i den sidste del af perioden 2008-2010. I denne periode iværksatte DONG Energy en strategi med et omfattende investeringsprogram, der medførte øgede risici for staten, uden at Finansministeriet som ejer intensiverede dialogen. Det kan dog konstateres, at der i perioden ikke er foretaget investeringer uden for den eksisterende strategi.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der fortsat hersker usikkerhed om, hvorvidt DONG Energy’s strategi kan skabe en positiv økonomisk udvikling, og om strategien kan imødegå de risici, der er på et konjunkturfølsomt energimarked. Statsrevisorerne finder det relevant, at DONG Energy i februar 2013 vil præsentere en ny strategi.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]