Ny beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 er afgivet

14.11.2012

Statsrevisorerne har den 14. november 2012 afgivet beretning nr. 21/2011 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 med denne bemærkning:

EU-midler revideres af Rigsrevisionen i det omfang, de indgår i statsregnskabet. Statsrevisorerne finder det positivt, at erklæringen om revisionen af EU-midler i Danmark afgives i en særlig beretning, da det tydeliggør Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-midler i Danmark. Beretningen kan fx bidrage til det arbejde, som Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og medlemslandenes rigsrevisioner udfører i bestræbelserne på at forbedre forvaltningen af EU-midler.

EU-indtægterne er i statsregnskabet for 2011 opgjort til ca. 8,7 mia. kr., og EU-udgifterne er opgjort til ca. 18,7 mia. kr.

Europa-Kommissionen yder derudover tilskud direkte til private og selvejende institutioner. Universiteterne modtog fx 573,2 mio. kr. i 2011 i direkte projekttilskud.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter i 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler og giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb. Forvaltningen af EU-midler i Danmark er samlet set tilfredsstillende, og transaktionerne er som helhed lovlige, formelt rigtige og i overensstemmelse med Europa-Kommissionens og Ministerrådets bestemmelser.

EU-regelsættet er meget kompliceret for både forvaltning og landmænd, men Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at det fortsat er nødvendigt at afgive supplerende oplysninger på landbrugsområdet om:

  • At arealkontrollen fortsat ikke er tilfredsstillende. Fødevareministeriet og Natur-Erhvervstyrelsen har sørget for en bedre organisering af kontrollen, men der er fortsat behov for forbedringer af telemålingernes kvalitet.
  • At en række kommuner indberetter bemærkelsesværdigt få eller slet ingen landmænd for overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene.
  • At de konstaterede svagheder på landbrugsområdet har givet anledning til underkendelser, dvs. krav om, at Danmark tilbagebetaler tidligere modtagne EU-midler på ca. 1 mia. kr. i perioden 2002-2011. EU-Domstolen har i juli 2012 afgjort, at den største sag om underkendelse på 750 mio. kr. står ved magt. De danske myndigheder har anket dommen.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]