Ny beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger er afgivet

19.09.2012

Statsrevisorerne har den 19. september 2012 afgivet beretning nr. 18/2011 om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger med denne bemærkning

Kriminalforsorgen driver 13 fængsler, 36 arresthuse og Københavns Fængsler i Danmark. Kriminalforsorgens bygningsmasse skal løbende vedligeholdes, så bygningerne er sikre og funktionelle.

Med den politiske flerårsaftale for 2008-2011 fik Kriminalforsorgen ca. 80 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af bygningerne. Målet var at sikre en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand af bygningerne. Samtidig kunne Kriminalforsorgen reducere et efterslæb på vedligeholdelse og opretning (fx udskiftning af bygningsdele), som blev opgjort til ca. 1,2 mia. kr. i 2007.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at hverken Justitsministeriet eller Kriminalforsorgen har udvist en tilfredsstillende økonomistyring angående bygningsvedligeholdelsen af fængsler og arresthuse. Justitsministeriet har ikke i tilstrækkelig grad sikret overensstemmelse mellem de politiske målsætninger og de opnåede resultater.

Styring og prioritering af vedligeholdelsen af fængsler og arresthuse har bl.a. været utilfredsstillende på grund af:

  • mangel på mål og langsigtede planer for vedligeholdelsen
  • mangel på styringsværktøjer og koordination af vedligeholdelsesopgaverne
  • uklarhed om, hvilke funktioner bygningerne skal understøtte, og hvilken kvalitet bygningerne skal have for at fremstå i en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
  • at Kriminalforsorgen ikke løbende registrerer, hvordan midlerne bliver anvendt på vedligeholdelse og opretning
  • at det er usikkert, hvor stort efterslæbet på vedligeholdelse og opretning egentlig er, bl.a. på grund af skift i opgørelsesmetoder. Efterslæbet på vedligeholdelse er faldet med 73 mio. kr. fra 2007 til 2012, men efterslæbet på opretning opgøres ikke længere.

Statsrevisorerne forudsætter, at Justitsministeriet forbedrer styringen og tilvejebringer et samlet overblik over efterslæbet på vedligeholdelse af Kriminalforsorgens bygninger, ikke mindst hvis vedligeholdelse igen skulle blive et emne i en ny flerårsaftale.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]