Ny beretning om Finansiel Stabilitet A/S er afgivet

16.05.2012

Statsrevisorerne har den 16. maj 2012 afgivet beretning nr. 12/2011 om Finansiel Stabilitet A/S med denne bemærkning:

Finansiel Stabilitet A/S er et fuldt statsejet selskab, der blev stiftet i 2008 som følge af den internationale krise. Selskabet skal medvirke til at sikre stabilitet i den finansielle sektor i Danmark. Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af, hvordan selskabet løser opgaven med at overtage og afvikle nødlidende pengeinstitutter. Afviklingen af overtagne kundeforhold og engagementer skal ske hurtigst muligt, med lavest mulige omkostninger for staten og på en måde, som kunderne oplever som ordentlig og redelig.

Statsrevisorerne konstaterer, at Finansiel Stabilitets overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter har været tilfredsstillende, men kan forbedres på nogle punkter. Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at der er fokus på sparsommelig drift i Finansiel Stabilitet.

Denne vurdering bygger på de af Rigsrevisionen undersøgte områder:

  • Salg af overtagne pengeinstitutters salgbare dele er foregået åbent og gennemsigtigt ifølge eksterne evalueringer. Der bør dog i højere grad sættes mål for afviklingsopgaven, så det kan vurderes, om afviklingen er sket hurtigst muligt.
  • Der er anvendt eksterne eksperter, når det har været økonomisk fordelagtigt, og der er fulgt op på mulige lovovertrædelser og erstatningsansvar. Finansiel Stabilitet bør dog fremover sikre, at køb af eksterne ekspertydelser sker i overensstemmelse med regler for tilbud og udbud.
  • Huslejen har været på niveau med sammenlignelige erhvervslejemål, og udgifter til repræsentation og øvrig drift er holdt på et rimeligt niveau.
  • Løn og vederlag til direktører og bestyrelse i Finansiel Stabilitet lever op til gældende retningslinjer, dvs. niveauet er ikke lønførende. Desuden er niveauet fastsat under hensyn til sparsommelighed. I 2 af datterselskaberne er direktørlønnen dog højere af hensyn til fastholdelse. Finansiel Stabilitet bør fremover sikre et rimeligt niveau ved at genforhandle løn og vederlag, når Finansiel Stabilitet overtager pengeinstitutter.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet ikke har sikret, at datterselskaberne så vidt muligt anvender de rentesatser, som er udmeldt i medfør af afviklingsbekendtgørelsen. De udmeldte rentesatser skal hindre urimelig konkurrence med de øvrige pengeinstitutter på markedet og sikre ordentlige vilkår for kunder og kreditorer.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]