Ny beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug er afgivet

18.01.2012

Statsrevisorerne har den 18. januar 2012 afgivet beretning nr. 6/2011 om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug med denne bemærkning:

Antallet af stofmisbrugere er steget ca. 30 % over 10 år og udgjorde ca. 33.000 i 2009 ifølge Sundhedsministeriet. I perioden er antallet af stofmisbrugere i behandling øget relativt mere til ca. 14.600 i 2010. Udgifterne til behandling var i 2010 ca. 900 mio. kr. Udgifterne afholdes af kommunerne.

Sundhedsministeriet har det overordnede ansvar for den lægelige stofmisbrugsbehandling, mens Socialministeriet har det overordnede ansvar for den sociale stofmisbrugsbehandling og for den kommunale sagsbehandling. Samarbejdet mellem ministerierne og kommunerne bygger på aftalte principper for decentral styring med klart formulerede mål og fokus på resultater, idet kommunerne har metodefrihed og frihed til at organisere indsatsen.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at de 4 mål for behandlingsindsatsen mod stofmisbrug er svære at følge op på: Målene angiver ikke, hvad der skal ske og for hvem, hvornår og hvordan. Det vanskeliggør en målrettet opfølgning og korrektion af indsatsen.

Begge ministerier har taget en række initiativer, der understøtter målene. Socialministeriets initiativer har dog overvejende haft til formål at understøtte den kommunale sagsbehandling og har kun i mindre omfang understøttet udviklingen af kvaliteten af den sociale behandling.

Statsrevisorerne konstaterer, at Socialministeriet har ført tilsyn med, om kommunerne overholder lovgivningen. Det må dog også konstateres, at:

  • 12-13 % af nystartede behandlingsforløb overskrider den lovpligtige behandlingsgaranti
  • 25 kommuner (25 %) endnu ikke har offentliggjort en kvalitetsstandard for stofmisbrugeres behandling – til trods for at det har været lovpligtigt i 4 år
  • kommunerne ikke udarbejder handleplaner i tilstrækkeligt omfang.

Statsrevisorerne imødeser, at ovennævnte lovbrud meget hurtigt bringes til ophør.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]