Ny beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider er afgivet

14.12.2011

Statsrevisorernes afgav den 14. december 2011 beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider med denne bemærkning:

Drikkevandet i Danmark er baseret på grundvand, der stort set er urenset. En forudsætning for denne drikkevandsforsyning er, at der er en effektiv sikring af grundvandet mod pesticider, bl.a. ved at man reducerer pesticidforbruget hos landbrug, erhverv og private, forebygger nedsivning og overvåger kvaliteten af grundvandet.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at forbruget af pesticider har været stigende i perioden 2004-2010, på trods af at det i den seneste pesticidplan (2004-2009) har været et politisk mål at reducere pesticidforbruget.

Statsrevisorerne konstaterer i den forbindelse, at Fødevareministeriets tilbud til landbruget om frivillig rådgivning ikke har virket efter hensigten, hvorfor andre, mere effektive virkemidler må overvejes, fx øgede afgifter på pesticider, hvis målet om et reduceret pesticidforbrug skal nås.

Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider har været helt utilstrækkelig og præget af væsentlige mangler. Miljøministeriets mangelfulde forvaltning har medført risiko for, at forekomsten af pesticider i drikkevandet har været over grænseværdien.

Statsrevisorerne kritiserer, at Miljøministeriet ikke i tilstrækkelig grad har forebygget nedsivning af pesticider til grundvandet.

Miljøministeriet har i en række tilfælde ikke nået at revurdere godkendelser af pesticider, inden godkendelserne udløb. Det har medført, at 9 pesticider har været på markedet på lempeligere vilkår i op til 5 år i perioden 2000-2011.

Statsrevisorerne kritiserer også, at Miljøministeriets bestemmelser om, hvilke pesticider kommunerne og vandværkerne skal kontrollere for i drikkevandet, ikke har været ajour i mange år.

Miljøministeriet har ikke overholdt kravet om en årlig ajourføring af listen over pesticider, som vandværkerne skal teste for. Bortset fra en mindre ændring har listen været uændret i perioden 1997-2011. Drikkevandet kan således have indeholdt pesticider, som Miljøministeriet, kommunerne og vandværkerne ikke har kendt til. Miljøministeriet forventer dog ikke, at det har indebåret en sundhedsmæssig risiko.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]