Ny beretning om sygehusbyggerier er afgivet

14.12.2011

Statsrevisorernes afgav den 14. december 2011 beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier med denne bemærkning:

Regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Sundhedsministeriet) forbereder sygehusbyggerier for 42,7 mia. kr. – en af Danmarkshistoriens største anlægsinvesteringer. Det er derfor vigtigt, at budgetterne overholdes, og at byggerierne til sin tid lever op til formålene om øget kvalitet og produktivitet i sygehusvæsenet.

Investeringen i nye sygehuse er en anledning til at nytænke organisation, patientforløb, logistik og muligheder for ny teknologi. Danske Regioner har derfor siden 2007 løbende optrappet den koordinerende indsats gennem arbejdsgrupper og videndeling om planlægning samt teknisk og økonomisk styring af byggerierne.

Da styring og ledelse af byggerier er en væsentlig og risikofyldt opgave, anmodede Statsrevisorerne i maj 2010 Rigsrevisionen om at sammenligne regionernes indsats og resultater og at kortlægge væsentlige risici i denne tidlige fase, hvor sygehusbyggerierne forberedes. Formålet var bl.a. at inspirere til bedste praksis.

Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke i alle tilfælde har forberedt sygehusbyggerierne tilfredsstillende. Der er især behov for, at regionerne som bygherrer styrker risikostyringen og byggeorganisationen i flere af projekterne.

Den samlede tilsagnsramme på 42,7 mia. kr. er udmøntet af Sundhedsministeriet i 16 tilsagn om tilskud, hvoraf de 6 er endelige tilsagn.

Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriet ikke har haft en tilfredsstillende administration af tilsagn om tilskud til sygehusbyggerierne:

  • Sundhedsministeriet har ikke sikret sig, at regionerne afsætter tilstrækkelige midler til it og apparatur inden for tilsagnsrammen.
  • Sundhedsministeriet gav endeligt tilsagn til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), inden de grundlæggende forudsætninger for byggeriet var afklaret og uden at sikre sig, at byggeriet kunne realiseres inden for tilsagnsrammen.

Statsrevisorerne finder, at Region Midtjyllands tilrettelæggelse af projektet for DNU har været utilfredsstillende.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at der er væsentlig risiko for, at byggeriet af DNU ikke kan gennemføres inden for tilsagnsrammen. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Sundhedsministeriet og Region Midtjylland fortsat ikke er enige om forudsætninger og rammer for byggeriet.

Ministerens svarfrist: 4 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]