Statsrevisorbemærkning til beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010

16.11.2011

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 15/2010 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010

EU-midler revideres af Rigsrevisionen på samme måde som andre statslige udgifter og indtægter i det omfang, de indgår i statsregnskabet. Statsrevisorerne finder det positivt, at erklæringen om revisionen af EU-midler i Danmark afgives i denne særlige beretning, da det tydeliggør Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark. Beretningen kan således bidrage til det arbejde, som Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og rigsrevisionerne i medlemsstaterne udfører i bestræbelserne på at forbedre forvaltningen af EU-midler.

EU-indtægterne var i statsregnskabet for 2010 opgjort til ca. 8,5 mia. kr., og EU-udgifterne var opgjort til ca. 18,3 mia. kr.

Hertil kommer de tilskud, som private modtager direkte fra Europa-Kommissionen. Endvidere har selvejende institutioner, fx universiteterne, i 2010 modtaget direkte projekttilskud.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskabsforvaltningen af EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende.

Regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter for 2010 er udarbejdet i over-ensstemmelse med de statslige regnskabsregler, og regnskaberne giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb.

Selv om Statsrevisorerne anerkender, at EU-regelsættet er meget kompliceret for både forvaltning og landmænd, finder Statsrevisorerne det ikke tilfredsstillende, at det har været nødvendigt for Rigsrevisionen at afgive 2 supplerende oplysninger på landbrugsområdet om:

  • at arealkontrollen ikke blev gennemført helt tilfredsstillende i 2010. På baggrund af de seneste års kritik fra bl.a. Europa-Kommissionen har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søgt at målrette kontrollen ved at gå fra dyre fysiske kontroller til telekontroller. Knap 50 % af telekontrollerne var imidlertid fejlbehæftede på grund af mangelfuld digitalisering, hvilket nødvendiggjorde yderligere opfølgende kontroller. Ministeriet er i gang med at hjemtage opgaven og fortsætter projektet for at styrke kontrollen på arealordningerne.
  • at de konstaterede svagheder på landbrugsområdet har givet anledning til underkendelser, dvs. krav om, at Danmark tilbagebetaler tidligere modtagne EU-midler på ca. 1 mia. kr. i perioden 2002-2011. Heraf vedrører 750 mio. kr. en underkendelse fra 2009, som ministeriet har indbragt for EU-domstolen, hvor den forventes afgjort i 2012.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Finansministeriet fra 2013 forventer at udarbejde et konsolideret EU-regnskab. Et sådant regnskab vil muliggøre, at Rigsrevisionen reviderer og erklærer sig om et samlet EU-regnskab, som herefter kan nyttiggøres i Europa-Kommissionens og Revisionsrettens vurdering af regnskabsaflæggelsen for EU-midler i Danmark. 

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]