Udbud af driften af Folketingets kiosk

01.09.2011

OPGAVEN

Folketinget udbyder driften af Folketingets kiosk beliggende på Christiansborg, 1240 København K til overtagelse fra 1. januar 2012.

Udbuddet omfatter den totale drift af kiosken, der primært betjener Folketingets medlemmer og ansatte. Den nuværende årsomsætning af kioskvarer ekskl. salg af aviser udgør ca. 1 mio. kr. ekskl. moms.

Kioskens åbningstider
I perioder med møder i Folketingssalen:
Mandag - torsdag kl. 7-17
Fredag kl. 7-16

I perioder uden møder i Folketingssalen (mødefri perioder):
Mandag - fredag kl. 7-15

I juli måned:
Mandag - fredag kl. 7-12

Udbuddet indeholder optioner på,
- at kiosken kan holdes åben i forbindelse med møde i Folketingssalen efter kl. 17
- at kiosken kan holdes åben lørdag formiddag
- at kontrakten kan forlænges i 2x1 år

AFTALEFORMEN

Der vil blive indgået en kontrakt med kioskoperatøren i form af en 4-årig driftsaftale.

UDBUDSFORM

Udbuddet vedrører en koncessionskontrakt og gennemføres efter Tilbudsloven som begrænset udbud.

Udbuddet annonceres på Folketingets hjemmeside samt i følgende medier:

  1. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (EUT/S). Den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse) vil være tilgængelig i TED-databasen (Tenders Electronic Daily).
  2. www.udbudsavisen.dk
  3. www.ikabud.dk

ANGÅENDE UDVÆLGELSE AF TILBUDSGIVERE

Ved udvælgelse af tilbudsgivere vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

  1. Økonomiske nøgletal, der viser en økonomisk solid og veldrevet virksomhed
  2. Virksomhedens forretningsprofil, idet Folketinget ved udvælgelsen vil lægge vægt på at få et bredt ansøgerfelt inden for virksomhedernes forretningsprofil, både hvad angår størrelse samt bredde/specialisering
  3. Virksomhedens håndtering af lager, der sandsynliggør stabil vareopfyldning, samt ansættelsesforhold der fordrer stabilitet i medarbejderstab

Folketinget vil blandt de indkomne anmodninger om prækvalifikation udvælge 5 virksomheder, der anmodes om at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af en samlet vurdering af følgende oplysninger, der bedes vedlagt anmodningen om prækvalifikation:

  1. Regnskab for de tre sidste regnskabsår for den virksomhed (juridiske person), der anmoder om prækvalifikation med oplysninger om omsætning, resultat og egenkapital
  2. Beskrivelse af virksomhedens forretningsprofil med oplysninger om særlige fokusområder
  3. Redegørelse for, hvordan virksomheden vil håndtere, at der ikke er lagerplads i Folketinget
  4. Redegørelse for virksomhedens antal beskæftigede, samt oplysning om ansættelsesforhold for det personale der skal bemande Folketingets kiosk

Hvis virksomheden er startet på et senere tidspunkt, vedlægges oplysninger for de seneste disponible regnskabsår.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, f.eks. et moderselskab, skal virksomheden ved ansøgningen godtgøre, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser.

Det er desuden en betingelse for at komme i betragtning, der vedlægges en tro- og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Tro- og love erklæring kan rekvireres hos Folketingets kontaktpersoner:

Chefkonsulent Jens Christian Jacobsen
E-mail: Jens.Jacobsen@ft.dk
Telefon: +45 3337 3731

samt

Fuldmægtig Lene Herstrup Henriksen
E-mail: Lene.Herstrup@ft.dk
Telefon: +45 3337 3202

OVERORDNET TIDSPLAN

Den 4. oktober 2011: Frist for ansøgning om prækvalificering
Den 13. oktober 2011: Udsendelse af udbudsmateriale
Den 25. oktober 2011: Fremvisning
Den 16. november 2011: Frist for tilbudsaflevering
Den 17. – 23. november 2011: Evaluering af tilbud og valg af leverandør
Den 1. januar 2012: Opstart af ny kioskkontrakt

VALG AF TILBUD

Folketinget vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Folketinget ønsker ikke selv at byde på opgaven.

FRIST

Anmodningen om deltagelse i udbudsrunden skal være en af Folketingets kontaktpersoner i hænde senest den 4. oktober 2011 kl. 12.00 på ovenfor nævnte mailadresse eller på postadresse: Folketingets Økonomikontor, Christiansborg, 1240 København K.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]