Ny beretning om Kystbanen er afgivet

21.09.2011

Statsrevisorerne afgav den 21. september 2011 beretning nr. 12/2010 om Kystbanen med denne bemærkning:

DSBFirst overtog i januar 2009 togdriften på Kystbanen og over Øresund efter at have vundet den af Trafikstyrelsen og Skånetrafiken udbudte togtrafik.

DSBFirst blev organiseret for at overholde udbudsmyndighedernes krav og de af Transportministeriet fastlagte rammer for DSB – fx vedtægterne, regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige vilkår. DSBFirst ejes fortrinsvis af DSB, men også af FirstGroup Plc., som er verdens største privatejede trafikoperatør.
Formålet med udbuddet af togtrafikken på Kystbanen var at afprøve mulighederne for lavere omkostninger og/eller højere service ved at udsætte DSB’s trafik for konkurrence. Det var fx forventet, at rettidigheden kunne forbedres ved et udbud.

DSBFirst regnede i budgettet for sit tilbud med et mindre overskud, men der viste sig væsentlige meromkostninger til personale og vedligeholdelse af tog. Hertil kom, at økonomistyringen i DSBFirst var yderst mangelfuld – fx manglede sikre data for personaleforbrug og lønudvikling. Det økonomiske resultat i 2010 for DSBFirst Danmark A/S viste et underskud på ca. 270 mio. kr. efter skat, og det foreløbige resultat for DSBFirst Sverige A/B blev et underskud på ca. 318 mio. kr. efter skat.

Dertil kom, at Rigsrevisionen og DSB’s øvrige eksterne revisorer i marts 2011 tog forbehold i erklæringen vedrørende den udførte forvaltningsrevision på DSB’s koncern- og årsregnskab for 2010, fordi DSB’s samhandel begunstigede DSBFirst og derfor ikke opfyldte de særlige krav til DSB’s konkurrenceudsatte aktiviteter.

På baggrund af revisionens forbehold genåbnede DSB sit regnskab for 2010 og nedjusterede resultatet med 725 mio. kr. for at kunne imødegå eventuelle tab på DSBFirsts trafikkontrakter og eventuelle tilbagebetalingskrav i forbindelse med statsstøtte.

Statsrevisorerne konstaterer, at formålet med udbuddet af togtrafikken på Kystbanen langt fra er indfriet. De økonomiske resultater har været så negative, at DSBFirst har fundet det nødvendigt at trække sig som operatør i Sverige allerede i december 2011. Endvidere er togenes rettidighed på Kystbanen fortsat utilfredsstillende lav.

Transportministeriet har siden april 2010 anmodet DSB om at forbedre det materiale, som anvendes ved ministeriets tilsyn og kontrol med DSB, og ministeriet har reageret aktivt og vedholdende i sit tilsyn for at få korrekte oplysninger om DSBFirsts økonomi.

Ministerens svarfrist: 3 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]