Udbud af rammeaftale for tolkebistand ved det danske formandskab for EU i 2012

05.08.2011

Udbuddet omfatter bistand til tolkning i forbindelse med Folketingets aktiviteter ved det danske formandskab for EU i første halvår af 2012.

Under det danske EU-formandskab er Folketinget vært ved og ansvarlig for afholdelse af en række møder og konferencer med deraf følgende behov for tolkning. Det drejer sig som udgangspunkt om de halvårlige COSAC og COFAC møder og møder mellem fagudvalg samt besøg fra EU-Parlamentet, nationale parlamenter og besøg af Europa-Parlamentets ledelse.

Udbuddet gennemføres efter reglerne om annoncering i Tilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, ”Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter”.

Reglerne om annoncering vedrører kontrakter med værdi under tærskelværdierne i EU´s udbudsdirektiv samt kontrakter om bilag IIB-tjenesteydelser, hvorunder tolkning hører. Udbud af tolkning er derfor ikke omfattet af EU-udbudspligt.

Udbuddet er således omfattet af Tilbudsloven samt udbudsdirektivets artikel 23 og 35, stk. 4.

Udbuddet annonceres på Folketingets hjemmeside samt i følgende to medier:

  1. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (EUT/S). Den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse) vil være tilgængelig i TED-databasen (Tenders Electronic Daily).

  2. www.ikabud.dk


Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til:

Fuldmægtig Lene Herstrup Henriksen på e-mail: Lene.Herstrup@ft.dk (tlf. +45 3337 3202)

Tilbud skal være Folketinget i hænde senest torsdag den 1. september 2011 kl. 12.00.

Krav til bistand af tolkning i forbindelse med Folketingets aktiviteter ved det danske formandskab for EU i første halvår af 2012 fremgår af udbudsmaterialet.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]