Beretning om sygehusenes økonomi i 2009

16.12.2010

Statsrevisorerne afgav den 15. december 2010 beretning nr. 2/2010 om sygehusenes økonomi i 2009 med denne bemærkning:

Regionerne har ansvaret for driften af Danmarks 37 sygehuse. I 2009 havde 21 ud af de 37 sygehuse budgetoverskridelser, som på flere sygehuse og afdelinger krævede afskedigelser og ansættelsesstop. Sygehusenes samlede budgetoverskridelser beløb sig til 662 mio. kr., svarende til 1,2 %, og udgjorde en del af regionernes samlede budgetoverskridelse på sundhedsområdet på 1.817 mio. kr., svarende til 2,2 %.

Sygehusenes budgetoverskridelser skyldtes bl.a. sen udmelding af sygehusenes produktionsværdi og urealistiske budgetter på afdelingerne, men også en række eksterne udfordringer i 2009, som vanskeliggjorde økonomistyringen:

  • lavere stigningstakt i sundhedsvæsenets økonomiske ramme i forhold til tidligere år
  • pres på sygehusene med hensyn til at afvikle ventelisterne efter strejken i 2008
  • pres for øget aktivitet på sygehusene på grund af flere patienter, det udvidede frie sygehusvalg, pakkeforløb på kræftområdet, maksimale ventetider for visse livstruende sygdomme og økonomiske incitamenter til meraktivitet.

Statsrevisorerne konstaterer, at regionernes og sygehusenes styring af økonomi og aktiviteter generelt er en endda meget kompleks opgave. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at der også i 2010 og fremover vil være risiko for budgetoverskridelser.

Statsrevisorerne finder det på denne baggrund hensigtsmæssigt, at regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet overvejer, hvordan styringen kan forenkles og tilrettelægges, så den på samme tid imødekommer behovene for:

  • en overordnet styring af udgifterne på sundhedsområdet
  • at give patienterne frit valg
  • at give visse patientgrupper garanterede behandlingsforløb
  • at sikre stabilitet, driftssikkerhed og løbende effektiviseringer på landets sygehuse
  • at minimere usikkerheden i regionernes og sygehusenes styring af aktiviteter og økonomi.

Ministerens og regionernes svarfrist: 4 mdr.

Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]