Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2009 er afgivet

17.11.2010

Statsrevisorerne afgav den 17. november 2010 beretning nr. 18/2009 om revisionen af statsregnskabet for 2009 til Folketinget med denne bemærkning:

Statens driftsregnskab for 2009 udviste et underskud på 29,8 mia. kr., hvilket var 18,7 mia. kr. højere end budgetteret i finansloven. Den største merudgift vedrørte arbejdsløshedsdagpenge på 5 mia. kr., og den største mindreindtægt på 9,6 mia. kr. vedrørte skatter og afgifter, som ikke er tilgået statskassen.

Statens anlægsregnskab for 2009 udviste et mindreforbrug på 1,95 mia. kr.

Statens aktiver og passiver steg med 76,7 mia. kr., hvilket især skyldtes udlån på til-sammen over 75 mia. kr. til finansiering af bankafviklinger, Bankpakke I og II mv. til imødekommelse af den finansielle krise.

Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2009 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en betryggende regnskabsforvaltning i staten.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at en række statslige virksomheder i 2009 har gjort en indsats for at rette op på det fald i kvaliteten i regnskabsforvaltningen, som Statsrevisorerne måtte konstatere ved regnskabsaflæggelsen i 2008.

Rigsrevisionen har taget 2 forbehold vedrørende rigtigheden af regnskaberne for politiet og anklagemyndigheden og for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Forbeholdene har dog ikke været af en sådan art, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samle-de statsregnskab.

Rigsrevisionen har desuden taget 1 forbehold for, om SKATs inddrivelse af restskat foregår hensigtsmæssigt.

Rigsrevisionen har endvidere afgivet 14 supplerende oplysninger i sager vedrø-rende Økonomistyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, SKAT, Kriminalforsorgen, Forsvarskommandoen, Det Statslige Lodsvæsen, Forsknings- og Innovationsstyrel-sen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Skov- og Naturstyrelsen og FødevareErhverv.

Statsrevisorerne kritiserer på justitsministerens område, at det for 2. år i træk har været nødvendigt at tage forbehold for, om regnskabet for politiet og anklagemyn-digheden er rigtigt. Der manglede således tilgodehavender vedrørende bøder på 856 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab. Statsrevisorerne finder det fortsat utilfredsstillende, at politiet og anklagemyndighedens styring af økonomi, mål og resultater er mangelfuld.

Statsrevisorerne finder det på beskæftigelsesministerens område utilfredsstillende, at det har været nødvendigt at tage forbehold for, om Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab er rigtigt. Det har således ikke været muligt at afstemme tilgodehavender på 164,6 mio. kr. i forhold til forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom, som administreres i samarbejde med Økonomistyrelsen. Endvidere er de indregnede lønomkostninger i Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab bogført 15,9 mio. kr. for lavt.

Statsrevisorerne kritiserer på skatteministerens område, at det har været nødven-digt at tage forbehold for, om SKATs inddrivelse af restancer (borgeres og virksomheders gæld til staten) foregår på en hensigtsmæssig måde. Restancerne er således vokset, aktivitetsniveauet er for lavt, og kvaliteten i inddrivelsen er ikke helt i orden.

forsvarsministerens område finder Statsrevisorerne det tilfredsstillende, at regnskabet i år er rigtigt for første gang efter 3 år med problemer. Statsrevisorerne kritiserer dog, at Forsvarskommandoens økonomistyring – trods forbedringer – fortsat må vurderes som mangelfuld.

Endelig bemærker Statsrevisorerne på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område, at der er risiko for, at Danmark skal tilbagebetale ca. 945 mio. kr. til EU (underkendelser), idet Europa-Kommissionen har rejst en række sager på land-brugsområdet om uberettiget udbetaling af EU-støtte. Sagen er omtalt i beretning nr. 17/2009 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]