Beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009 er afgivet

17.11.2010

Statsrevisorerne afgav den 17. november 2010 beretning nr. 17/2009 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009 til Folketinget med denne bemærkning:

EU-midler revideres af Rigsrevisionen på samme måde som andre statslige udgifter og indtægter i det omfang, de indgår i statsregnskabet.

EU-indtægterne var i statsregnskabet for 2009 opgjort til ca. 9,5 mia. kr., og EU-udgifterne var opgjort til ca. 19,1 mia. kr.

Hertil kommer de tilskud, som private modtager direkte fra Europa-Kommissionen. Endvidere har statslige virksomheder i 2009 modtaget direkte projekttilskud på ca. 547 mio. kr., som ikke indgår i statsregnskabet, men alligevel revideres af Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af de statslige virksomheders regnskaber.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskabsforvaltningen for EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende.

Regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, og regnskaberne giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb.

Statsrevisorerne bemærker, at Rigsrevisionens har afgivet supplerende oplysning om:

  • at de konstaterede svagheder i enkeltbetalingsordningen på landbrugsområdet har givet anledning til en underkendelse, dvs. krav om, at Danmark tilbagebetaler tidligere modtagne EU-midler i størrelsesordenen 195 mio. kr.
  • at Danmark har tilbagebetalt 750 mio. kr. for 2002, 2003 og 2004 som følge af en underkendelse vedrørende den tidligere hektarstøtteordning. Tilbagebetalingen er i overensstemmelse med forordningsbestemte regler sket ved modregning i Europa-Kommissionens refusion af landbrugsstøtten i 2009 – selv om de danske myndigheder har indbragt sagen for EU-Domstolen, hvor den endnu ikke er afgjort.

Statsrevisorerne bemærker videre:

  • at forvaltningen af landbrugsordningerne vedrørende markblokregistret og arealkontrollen, krydsoverensstemmelseskontrollen og kontrollen med betalingsrettigheder på visse områder bør forbedres
  • at SKAT fortsat bør arbejde med at mindske antallet af fejl i virksomhedernes toldangivelser, selv om der er tale om små og modsatrettede beløb.

Statsrevisorerne finder det positivt, at erklæringen om revisionen af EU-midler i Danmark afgives i en særlig beretning, da det tydeliggør Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark. Beretningen kan således være et bidrag til det arbejde, som Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og rigsrevisionerne i EU-landene udfører i bestræbelserne på at forbedre forvaltningen af EU-midler i EU.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]