Beretning om statens anvendelse af private konsulenter er afgivet

02.10.2010

Statsrevisorerne afgav den 22. september 2010 beretning nr. 15/2009 om statens anvendelse af private konsulenter til Folketinget med denne bemærkning

"Statsrevisorerne anmodede om denne beretning for at få undersøgt, i hvilket omfang og på hvilken måde staten anvender private konsulenter i opgaveløsningen.

Staten anvender i betydeligt omfang private konsulenter. I 2008 og 2009 købte staten konsulentydelser for ca. 4 mia. kr. om året.

Beretningen viser, at indberetningerne til Økonomistyrelsens indkøbsdatabase er præget af nogen usikkerhed. Den viser også, at løsningen af statens opgaver på it-konsulentområdet er koncentreret om nogle få store firmaer, mens løsningen af statens opgaver på øvrige konsulentområder (ej it) er spredt på langt flere konsulentfirmaer.

Når statens virksomheder anvender konsulenter, bør det ske ud fra et strategisk valg med hensyn til, om opgaven mest hensigtsmæssigt udføres af en privat konsulent eller af virksomhedens egne medarbejdere. Beretningen viser, at private konsulenter især vælges på grund af behovet for at få tilført faglige kompetencer, behovet for en uvildig vurdering og/eller behovet for at få tilført ekstra resurser.

Gennemgangen af en række konsulentkøb i henholdsvis SKAT, Undervisningsministeriets departement og By- og Landskabsstyrelsen har vist, at SKAT som den eneste af de 3 institutioner køber konsulentydelser med udgangspunkt i en samlet strategi for anvendelse af konsulenter på it-området og på rådgivnings- og managementområdet.

Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen kun delvist har formuleret en strategi for anvendelse af private konsulenter – selv om det blev anbefalet i Statsrevisorernes beretning nr. 10/2006 om statens køb af konsulentydelser, og selv om næsten 30 % af institutionernes driftsbevillinger går til indkøb af konsulentydelser.

Statsrevisorerne forventer generelt, at statslige virksomheder, der i stort omfang eller ofte anvender private konsulenter, baserer anvendelsen af konsulenter på grundige strategiske og økonomiske overvejelser om, hvorfor en opgave mest hensigtsmæssigt løses af private konsulenter. Det gælder ikke mindst, når køb af konsulentydelser sker ud fra et behov for at få tilført ekstra resurser. Anvendt forkert kan anvendelse af private konsulenter være et unødvendigt og fordyrende element i opgaveløsningen".

Ministerens svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]