Statsrevisorbemærkning til beretning om Metroselskabet I/S

23.06.2010

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 11/2009 om Metroselskabet I/S

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune, staten og Frederiksberg Kommune. Selskabet driver i dag Københavns Metro og skal derudover anlægge og drive den planlagte Cityring, hvis anlægsudgift p.t. vurderes til 18,1 mia. kr., og som forventes sat i drift i 2018.

 

Metroselskabets erfaringer fra anlæg af Metroen er afspejlet i selskabets forretningsstrategi og er inddraget i selskabets risikostyring. Selskabets langtidsøkonomi er baseret på en forventning om, at den samlede gæld skal være tilbagebetalt i 2059, og er helt overordnet afhængig af udviklingen i realrenten, de samlede passagerindtægter, de samlede driftsudgifter samt anlægsudgiften til Cityringen. Derudover har entreprenøren på Københavns Metro anlagt en voldgiftsag med krav om en merbetaling på ca. 2 mia. kr. Selskabets ejere er opmærksomme på denne yderligere risiko, men har ikke hensat midler til at afdække den.

 

Beretningen viser, at Metroselskabets samlede langtidsøkonomi er meget påvirkelig for selv mindre ændringer i realrenten, i passagerindtægterne og i anlægsudgiften til Cityringen. Det indebærer usikkerhed om, hvornår gælden kan være tilbagebetalt.

 

Statsrevisorerne har noteret sig, at Metroselskabets overordnede styring af den samlede langtidsøkonomi er tilfredsstillende, og at Transportministeriet i det væsentligste udøver et tilfredsstillende tilsyn og skal orientere Folketingets Finansudvalg, hvis anlægsudgiften øges, eller tilbagebetalingstiden forlænges.

 

Statsrevisorerne skal anbefale, at Transportministeriet fastholder et aktivt tilsyn med Metroselskabet og herunder sikrer sig, at anlægsbudgettet udformes på en sådan måde, at det bliver et relevant styringsredskab for ejerne af selskabet. Allerede i efteråret 2010 vil Metroselskabets langtidsbudget kunne konkretiseres yderligere, når der foreligger nye oplysninger i form af en opdateret passagerprognose og en anlægskontrakt på Cityringen.

 

Ministersvarfrist: 3 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]