Statsrevisorbemærkning

18.03.2010

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene

Beretningen handler om styring af aktivitet i form af undersøgelse, operation og behandling af patienter på 5 udvalgte sygehusafdelinger inden for det mave-/tarm-kirurgiske område.

Beretningen vedrører rammerne – aktivitetsmål og budgetter – for aktivitetsstyringen, men belyser ikke afdelingernes økonomi- og budgetstyring og de økonomiske resultater af afdelingernes drift. Derfor beskæftiger undersøgelsen sig heller ikke med de problemer om budgetunderskud, som er set på nogle sygehuse i starten af 2010. Sygehusene har decentraliseret ansvaret for en effektiv aktivitetsstyring til afdelingerne.

Statsrevisorerne finder, at regioner og sygehuse har mulighed for at forbedre ram-merne for sygehusafdelingernes styring af aktiviteterne ved

  • bedre planlægning på tværs af afdelingerne
  • at skabe større sikkerhed omkring budgetgrundlaget
  • bedre it-understøttelse af planlægningen
  • bedre ledelsesinformation
  • bedre videndeling på tværs af afdelinger og sygehuse.

Beretningen viser, at der er fastsat relevante mål for afdelingernes aktivitet – fx antal-let af operationer – men at den enkelte afdelings muligheder for at forfølge målene kan være begrænset af flaskehalse, der kan skyldes manglende planlægning og ko-ordinering på tværs af afdelingerne.

De 2 økonomiske principper, som anvendes til at fastlægge de økonomiske rammer for afdelingerne, kan begge give problemer. På afdelinger, hvor budgettet er aktivitetsafhængigt, går der op mod ½ år, før aktiviteternes værdi kendes og kan udmeldes i et budget. På afdelinger, som styres ved et fast rammebudget, kan det tage lang tid at få en budgetkorrektion godkendt af sygehusledelsen.

Afdelingernes it-systemer kan i høj grad understøtte planlægning og afvikling af aktiviteterne og kan give bedre overblik, styrke deling af viden og forbedre kommunikationen internt i afdelingen og på tværs af afdelingerne. Øget brug af it-redskaber vil derfor kunne bidrage til en bedre anvendelse af afdelingernes personaleresurser, operationsstuer mv., men skal afvejes i forhold til omkostninger ved anskaffelse og drift af systemerne.

Afdelingernes ledelsesinformationssystemer indeholder data om løn- og vikarforbrug, men indeholder ikke i alle tilfælde detaljerede og tidstro data om aktiviteten. Derfor har afdelingsledelsen ikke altid et tilstrækkeligt solidt grundlag for styringen af aktiviteterne.

Ministerens svarfrist: 4 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]