Statsrevisorbemærkning

20.01.2010

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 5/2009 om udviklingen af de nationale test

Nationale test skal anvendes i folkeskolen som pædagogisk redskab og som obligatoriske test af elevernes færdigheder inden for en række udvalgte fag.

Statsrevisorerne bad om denne undersøgelse af realismen i projektet og tidsplanen mv., da der var problemer med udvikling af testsystemet til tiden.

Ibrugtagningen af de nationale test er forsinket. De første obligatoriske nationale test skulle have været taget i brug i maj 2007, men tages efter den seneste plan først i brug i februar 2010. Det finder Statsrevisorerne ikke helt tilfredsstillende.

Forsinkelsen skyldes især, at leverandøren gennem hele projektet ikke har kunnet levere til tiden, og at tidsplanen har været for optimistisk.
Beretningen viser, at Undervisningsministeriet i vid udstrækning har styret projektet tilfredsstillende, men at man i en række tilfælde har undervurderet projektets omfang, kompleksitet og risici.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse,

  • at den stramme tidsplan for udviklingen af de nationale test har udgjort en risiko for projektets gennemførelse og kvalitet
  • at Undervisningsministeriet hverken i 1. eller 2. udbudsrunde udarbejdede økonomiske analyser, der kunne ligge til grund for budgettering og økonomistyring
  • at ministeriet ikke tog højde for, at markedet af egnede leverandører var begrænset, bl.a. kunne man have valgt flere selvstændige udbudsfaser i stedet for én samlet
  • at ministeriet først i foråret 2007 tilførte projektet de nødvendige interne resurser til projektstyring.

Statsrevisorerne finder det positivt,

  • at Undervisningsministeriet har defineret og fastholdt klare mål for, hvad de nationale test skulle kunne, og at man undervejs har hævet kravene til testopgaverne
  • at ministeriet løbende har vurderet og handlet på de risici, der blev identificeret i projektet, hvad angår tid, indhold og økonomi.
    Statsrevisorerne konstaterer, at undervisningsministerens oplysninger til Folketinget har givet et korrekt billede af projektets status.

Ministerens svarfrist: 4 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]