Statsrevisorbemærkning til EB 2008

17.12.2009

Statsrevisorbemærkning til beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

Folketinget havde den 9. december 2009 en hasteforespørgselsdebat F 20 til ministeren for sundhed og forebyggelse:

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor der ikke blev taget skridt til at opnå lavere priser inden for den udvidede frit valg-ordning, efter at en arbejdsgruppe med blandt andre Konkurrencestyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsmi-nisteriet i 2006 dokumenterede, at dette var en mulighed, sådan som Rigsrevisionen har peget på senest i »Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse«?”

Forespørgslen var stillet af Carsten Hansen (S), Ole Sohn (SF), Margrethe Vestager (RV) og Per Clausen (EL). Efter at Sofie Hæstorp Andersen (S) som ordfører for forespørgerne havde fremført begrundelsen for forespørgslen, besvarede ministeren denne. Herefter blev ministerens svar debatteret i ca. to timer.

Et flertal i Folketinget vedtog den 10. december 2009 på baggrund af fore-spørgselsdebatten følgende forslag til vedtagelse V 26:

 ”Folketinget tager redegørelsen til efterretning og konstaterer, at det udvidede frie sygehusvalg har givet patienterne en ny og væsentlig rettighed, der har sikret patienter hurtigere behandling.
Aftalen af 1. april 2009 har skabt forbedrede rammer med mulighed for lavere priser, ligesom aftalen har opfordret til øget konkurrenceudsættelse af sygehusydelser”.

Statsrevisorerne tager Folketingets vedtagelse til efterretning og afslutter i konsekvens heraf den del af revisionssagen, som vedrører udviklingen i taksterne for de private sygehusydelser under den udvidede fritvalgsordning.


Statsrevisorerne, den 16. december 2009

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]