Statsrevisorbemærkning

25.11.2009

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 18/2008 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008

EU-midler revideres af Rigsrevisionen på samme måde som andre statslige udgifter og indtægter i det omfang, de indgår i statsregnskabet.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter for 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, og at regnskaberne giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb.

Rigsrevisionen har erklæret sig om revisionen af EU-midler i Danmark siden 2004. Rigsrevisionen afgiver i år sin erklæring i denne særlige beretning, da statsregnskabet for 2008 for første gang indeholder en oversigt over langt størstedelen af danske EU-indtægter og alle danske EU-udgifter. I statsregnskabet indgår ikke de tilskud, som private modtager direkte fra Europa-Kommissionen. Endvidere har statslige institutioner i 2008 modtaget direkte projekttilskud på ca. 610 mio. kr., som ikke indgår i statsregnskabet, men alligevel revideres af Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af de statslige virksomheders regnskaber.

Statsrevisorerne bemærker, at Europa-Kommissionen inden for de seneste år har rejst en række sager med krav om, at Danmark tilbagebetaler tidligere modtagne EU-midler i størrelsesordenen 1 mia. kr. Det skyldes, at der fortsat er nogle områder, hvor forvaltningen ikke fungerer helt tilfredsstillende:
  • Der er under enkeltbetalingsordningen eksempler på, at der er givet støtte til landbrugsarealer, som ikke har været støtteberettigede, eller som ikke har været korrekt opmålt.
  • Kontrollen af kravet om krydsoverensstemmelse (EU-støtten gives kun, hvis nationale krav til landbruget er opfyldt) har ikke haft en tilfredsstillende kvalitet.
Det nævnte krav på 1 mia. kr. vedrører 3 sager, hvoraf den største på 750 mio. kr. skyldes, at Europa-Kommissionen finder, at en del af de braklagte arealer ikke har levet op til reglerne om pleje af braklagte arealer. De danske myndigheder er ikke enige heri og har indbragt sagen for EF-domstolen – et initiativ, som Rigsrevisionen støtter.
Statsrevisorerne bemærker videre:
  • Forretningsgange og interne kontroller kan på visse områder forbedres for Den Europæiske Socialfond
  • Der må fortsat konstateres mange, beløbsmæssigt mindre fejl i virksomheders toldangivelser og problemer med ufærdige toldangivelser.
Statsrevisorerne finder det positivt, at erklæringen om revisionen af EU-midler i Danmark afgives i en særlig beretning, da det tydeliggør Rigsrevisionens overordne-de vurdering af EU-området i Danmark. Beretningen kan således være et bidrag til det arbejde, som Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og rigsrevi-sionerne i EU-landene udfører i bestræbelserne på at forbedre administrationen af og kontrollen med EU-midler i EU.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]