Statsrevisorernes bemærkning til beretning om Charlottenborg Udstillingsbygning

21.10.2009

Statsrevisorerne iværksatte denne undersøgelse på baggrund af oplysninger om, at Charlottenborg Udstillingsbygning i løbet af 2008 var kommet i så alvorlige økonomiske vanskeligheder, at Kulturministeriet havde sat institutionen under administration og måtte tilføre den ekstra midler.

Undersøgelsen viser, at Charlottenborg har haft en særdeles utilfredsstillende økonomisk udvikling i 2008.

Statsrevisorerne finder følgende forhold særdeles kritisable:

  • Den urealistiske budgettering af entréindtægter og sponsorater
  • Overtrædelsen af statens regnskabsregler for rejser, brug af betalingskort og periodisering
  • At den daværende direktør etablerede en gæstelejlighed uden tilladelse fra be-styrelsen og myndighederne
  • At den daværende direktør og daværende bestyrelse ikke levede op til deres ansvar i forhold til basal økonomistyring, budgettering og opfølgning på Charlottenborgs økonomi. Direktøren blev afskediget i november 2008, og bestyrelsen trak sig maj 2009.

Statsrevisorerne bemærker, at det i både små og store institutioner principielt gælder, at der bør være en klar og aftalt ansvarsfordeling mellem bestyrelse og direktion, og at en bestyrelse skal følge op på og sikre sig, at institutionens daglige ledelse er kompetent og overholder gældende regler samt følger praksis for god økonomistyring.

Statsrevisorerne konstaterer, at Kulturministeriet har varetaget sine tilsynsopgaver tilfredsstillende og på passende vis greb ind, da problemerne viste sig.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]