Udenrigsudvalgets arbejde

Udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og udviklingspolitik er emnerne for arbejdet i Udenrigsudvalget. Regeringens holdning til og involvering i begivenheder i verden præger udvalgets dagsorden.

Større

Udenrigsudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for Udenrigsudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, og dansk udviklingsbistand har ofte en fremstående plads i udvalgets arbejde. Arbejdet i regeringen på disse områder følges tæt af udvalget.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med udenrigsministerens forvaltning af regeringens udenrigspolitik, herunder udviklingspolitikken, og efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget på udenrigsområdet

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager det udenrigspolitiske, er ofte hovedaktiviteten i Udenrigsudvalget. I praksis sker den parlamentariske kontrol, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren, enten som § 20- spørgsmål (mundtlige eller skriftlige), skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler.

Regeringen har ansvaret for at føre Danmarks udenrigspolitik. Det siger grundloven. Udenrigspolitikken er derfor sjældent underlagt større forlig og lovgivning i Folketinget. Udviklingsbistanden indgår dog som del af finanslovsforhandlingerne. 

Forskellen på Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn

Det Udenrigspolitiske Nævn, ofte omtalt som blot Nævnet, og Udenrigsudvalget arbejder begge med udenrigspolitik, men opgaverne er forskellige. Ifølge grundloven skal regeringen rådføre sig med Nævnet i sager af større udenrigspolitisk rækkevidde, hvor det er Udenrigsudvalgets primære opgave at behandle lov- og beslutningsforslag og føre parlamentarisk kontrol.
 

Besøg fra udlandet

Repræsentanter for andre lande, f.eks. ministre og andre politikere, udenlandske organisationer og foreninger m.v., besøger hvert år Udenrigsudvalget. Disse besøg er med til at give udvalget yderligere internationale input til arbejdet. 

Studieture og internationale møder

Besigtigelsesture og studieture primært til udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Udenrigsudvalget. En besigtigelsestur er typisk af godt en uges varighed, og den har ofte til formål at give udvalget et førstehåndsindtryk af bistanden til et af Danmarks udviklingspolitiske prioritetslande. 

Studieture er for en delegation af udvalgsmedlemmer med det formål at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. 

Derudover deltager medlemmer af udvalget løbende i forskellige internationale konferencer, f.eks. i regi af:

 • Verdensbanken og IMF (Den Internationale Valutafond)
 • FN
 • EU 
 • OECD

Udenrigsudvalgets fagministerium

Udenrigsministeriet er udvalgets fagministerium, hvilket betyder, at det område, Udenrigsudvalget dækker, primært varetages af Udenrigsministeriet. 

Ministeriet dækker både de traditionelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske områder og udviklingsbistanden. Ud over det centrale departement i København består Udenrigsministeriet af en række danske ambassader og konsulater over store dele af verden. 

Udenrigsministeriet yder også støtte til erhvervsfremme gennem Eksportrådet. Dette arbejde følges af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. 

Organisationer på Udenrigsudvalgets område

Mange organisationer interesserer sig for det udenrigspolitiske område, herunder udviklingspolitikken. Det gælder for en stor gruppe frivillige organisationer, foreninger, ngo’er, tænketanke, forskningsinstitutioner og internationale organisationer. Danske faglige organisationer kan også have en interesse i spørgsmål, der behandles i udvalget. 

Organisationer og borgere har mulighed for at få foretræde for Udenrigsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.
 

Udenrigsudvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 24 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 50 samrådsspørgsmål, heraf de fleste til udenrigsministeren.
 • 341 udvalgsspørgsmål, heraf de fleste til udenrigsministeren
 • modtagelse af 4 deputationer
 • 50 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Et eller flere medlemmer deltog i følgende rejser:

 • workshop for parlamentarikere den 3. - 6. oktober 2016 arrangeret i forbindelse med Verdensbankens og Den Internationale Valutafonds (IMF) årsmøder i Washington. Under workshoppen blev der debatteret emner som fattigdomsbekæmpelse, bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, finansiel stabilitet og klimaforandringer.
 • PGA/ICC-konference den 9. - 10. december 2016 i Dakar, Senegal. På dagsordenen for konferencen var emner, som relaterer sig til kampen mod straffrihed, menneskerettigheder og forebyggelse af større forbrydelser af international rækkevidde.
 • udvalgsrejse til Etiopien og Kenya den 6. - 10. marts 2017 for at studere en række emner i relation til udvalgets arbejde, herunder Etiopien som central aktør på Afrikas Horn, Den Afrikanske Union, migrations- og flygtningesituationen, bekæmpelse af radikalisering, sikkerhed/pirateri, situationen i Somalia samt udviklingen i landene og danske udviklingsprojekter.
 • den årlige samling i FN's Kvindekommission den 13. - 17. marts 2017 i New York. Hovedtemaet var "Women's economic empowerment in the changing world of work". Derudover blev implementering af SDG-målet for piger og kvinder evalueret.
 • en 2-dages konference for parlamentarikere den 17. - 21. april 2017 i Washington. Konferencen fandt sted i forbindelse med Verdensbankens og Den Internationale Valutafonds (IMF) forårsmøder, der også omfattede en række møder og arrangementer. Blandt emnerne for konferencen var økonomisk vækst gennem jobskabelse, klima- og energipolitik, korruptionsbekæmpelse og håndtering af de økonomiske og sociale følger af migration.
 • møde i FN's Højniveauforum for Bæredygtig Udvikling (HLPF) den 17. – 19. juli 2017 i New York. Formålet med at deltage i mødet var at følge Danmarks afrapportering om arbejdet med at implementere 6 af de 17 verdensmål (1. Afskaffelse af fattigdom, 2. Stop sult, 3. Sundhed og trivsel, 5. Ligestilling mellem kønnene, 9. Industriel innovation og infrastruktur og 14. Livet i havet).
 • rejse til Myanmar den 29. august - 1. september 2017 arrangeret af GAVI. Formålet med rejsen var via møder med forskellige interessenter fra Myanmars sundhedssektor at få indblik i, hvordan landets børnevaccinationsprogram fungerer, og hvilken betydning det har for befolkningen.
 • Udvalget holdt den 1. juni 2017 en høring om danske investorers ansvar og handlemuligheder i forhold til investeringer i virksomheder med aktiviteter i israelske bosættelser.

Udenrigsudvalget havde derudover møder med

 • Globalt Fokus den 13. oktober 2016
 • Mrs. Aminatou Haidar, Vestsahara, den 4. november 2016
 • Yehuda Shaul, Breaking the Silence, den 14. december 2016
 • advokat Manuel Devers om EU-dom om handelsaftale mellem EU og Marokko den 26. januar 2017
 • særlig rådgiver Shelley Moorhead om De Vestindiske Øer den 22. marts 2017
 • højtstående religiøse repræsentanter fra Indonesien den 23. marts 2017
 • Institut for Menneskerettigheder den 30. marts 2017
 • UNDP's direktør for Climate Change and Disaster Risk Reduction, Jo Scheuer, den 25. april 2017
 • international menneskerettighedsadvokat Enrique Santiago om fredsprocessen i Colombia den 25. april 2017
 • tyrkisk redaktør og journalist Can Dündar den 28. april 2017
 • UNDP's regionale direktør for Afrika, Abdoulaye Mar Dieye, den 12. september 2017
 • højtstående delegation fra Nepal den 28. september 2017

Emnerne for møderne var aktuelle konflikter og kriser rundt omkring i verden og om menneskerettighedssituationen i forskellige lande. 

 

 

 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 54 samrådsspørgsmål til henholdsvis udenrigsministeren, kulturministeren, erhvervs- og vækstministeren
 • forsvarsministeren og udlændinge-, integrations- og boligministeren. 
 • 380 udvalgsspørgsmål til henholdsvis udenrigsministeren, finansministeren, udlændinge-, integrations- og boligministeren og erhvervs- og vækstministeren 
 • modtagelse af 11 deputationer
 • 46 skriftlige henvendelser til udvalget 

Høringer om

 • "FN’s nye verdensmål" den 26. oktober 2015 
 • "Kultur og udvikling" i samarbejde med Kulturudvalget den 30. marts 2016

Udenrigsudvalget havde møder med 

 • menneskerettighedsforkæmpere fra Libanon, Tyrkiet og Egypten, den 8. oktober 2015
 • gæster fra den moderate syriske opposition, den 5. november 2015
 • NGO Monitor, den 9. december 2015                 
 • Salih Muslim, leder af det syriske, prokurdiske PYD-parti, den 20. januar 2016
 • UNRWA's generalkommissær, Pierre Krähenbühl, den 5. februar 2016
 • OECD DAC Peer Review Team om Danmarks udviklingsarbejde, den 11. februar 2016
 • Muhanned Qafesha, Shuhada Street, den 23. februar 2016
 • UNDP´s Administrator, Helen Clark, den 9. marts 2016
 • Polisario, Vestsahara, den 17. marts 2016
 • repræsentanter for Mobaderoon, Syrien, den 17. marts 2016
 • Malis udenrigsminister, Mr. Diop, den 31. marts 2016
 • delegation for Rojava den 6. april 2016
 • UNAIDS´ direktør Michel Sidibé og Annie Lennox, den 17. maj 2016
 • Præsidenten for Den Afrikanske Udviklingsbank, Akinwumi Ayodeji Adesina, den 7. juni 2016
 • repræsentant fra CIJA (Commission for International Justice and Accountability), den 15. september 2016
 • Verdensbankens vicerepræsident for udviklingsfinansiering, Axel van Trotsenburg, den 15. september 2016
Emnerne var aktuelle konflikter og kriser rundt omkring i verden og om menneskerettighedssituationen i forskellige lande. 

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

 • Verdensbankens felttur til Indonesien den 1.-4. februar 2016 om Verdensbankens og IMF's arbejde på landeniveau og indblik i, hvordan Indonesiens nationale udviklingsplan fungerer
 • studietur til Mail den 6.-11. marts 2016 om Danmarks indsats i Mali og den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Mali med relevans for Europa og dermed Danmark i relation til flygtninge- og migrationsstrømme
 • Møde i FN’s Kvindekommission den 14.-18. marts 2016 i New York om sammenhængen mellem bæredygtig udvikling og styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder
 • GLOBSEC 2016, den 15.-17. april 2016 i Bratislava, Slovakiet, om bl.a. NATO-topmødet i Warszawa i juli 2016 og EU's fremtid i lyset af Storbritanniens eventuelle udtræden af EU 
 • workshop for parlamentarikere den 3.-7. oktober 2016 i Washington om bl.a. fattigdomsbekæmpelse, finansiel stabilitet og klimaforandringert
 • teknisk briefing om Udenrigsministeriets antikorruptionsarbejde, den 8. juni 2016
 • 9 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 2 beslutningsforslag 
 • 11 samrådsspørgsmål til henholdsvis handels- og udviklingsministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren 
 • 180 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udenrigsministeren og handels- og udviklingsministeren 
 • modtagelse af 7 deputationer
Se Folketingets årsberetning

Høringer om 

 • "Omskæring af drenge – hvad med rettighederne?" den 22. oktober 2014 (i samarbejde med Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder)
 • "Religionsfrihed og forfulgte kristne" den 12. november 2014 og 
 • "Dansk udviklingsbistand – hvad virker, og hvad virker ikke?" den 27. januar 2015 

Udenrigsudvalget havde møder med 

 • repræsentanter for FN og Verdensbanken
 • danske ngo’er
 • udenlandske ngo’er
 • udenlandske ministre og parlamentarikere m.v.
Emnerne var aktuelle konflikter og kriser rundt om i verden og menneskerettighedssituationen i forskellige lande.

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i 

 • Verdensbankens årsmøde i Washington D.C. den 8.-10. oktober 2014
 • Crans Montana Forums sikkerhedskonference i Genève den 15.-17. oktober 2014
 • en konference i Madrid om Vestsahara den 14.-16. november 2014
 • et møde i FN’s Kvindekommission i New York den 9.-20. marts 2015 og
 • en konference i Colombia om politiske fanger den 20.-22. marts 2015
Se Udenrigsudvalgets samlede rejseaktivitet 

 


 • 1 udvalgsmøde
 • 6 samrådsspørgsmål til udenrigsministeren
 • 91 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udenrigsministeren
 • modtagelse af 2 deputationer

Udenrigsudvalget havde møder med 

 • repræsentanter for FN og Verdensbanken
 • udenlandske ngo’er 
 • udenlandske ministre og parlamentarikere m.v.
 
Emnerne var aktuelle konflikter og kriser rundt om i verden og menneskerettighedssituationen i forskellige lande.
Desuden deltog et par udvalgsmedlemmer i en konference om religionsfrihed den 17.-19. september 2015 i New York.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Regeringen
Regeringen er landets udøvende magt ifølge grundlovens § 3. Dens opgave er at regere landet efter de love, som Folketinget har vedtaget.
Udvalgsmedlemmer
I de fleste af Folketingets 25 faste udvalg er der 29 udvalgsmedlemmer. I Udvalget til Valgs Prøvelse, Finansudvalget og Indfødsretsudvalget er der 17 medlemmer. I Udvalget for Forretningsordenen er der 21 medlemmer.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.