Uddannelses- og Forskningsudvalgets arbejde

Videregående uddannelser, forskning og uddannelsesstøtte er de primære emner for Uddannelses- og Forskningsudvalgets arbejde. Uddannelses- og forskningspolitiske spørgsmål og regeringens holdning til disse præger udvalgets dagsorden.

Større

Uddannelses- og Forskningsudvalgets opgaver og ansvar

Udvalget beskæftiger sig med alle emner inden for:

 • videregående uddannelser
 • institutionsforhold
 • forskning
 • uddannelsesstøtte
 • innovation
 • forskningsråd og -fonde, herunder finansiering af videregående uddannelser og forskning

Udvalgets fokus er primært rettet mod nationale forhold. Men når det er relevant, inddrager udvalget erfaringer fra EU og andre lande, hvor der er gjort erfaringer på et af udvalgets områder. 

Udvalgets opgaver og ansvar kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med uddannelses- og forskningsministerens forvaltning af regeringens uddannelses- og forskningspolitik
Parlamentarisk kontrol af regeringens uddannelses- og forskningspolitik er ofte hovedaktiviteten i Uddannelses- og Forskningsudvalget. Den parlamentariske kontrol sker, ved at udvalgsmedlemmerne stiller:  

 • § 20-spørgsmål
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler til ministrene

Typisk vil udvalgets hovedfokus være på behandling af lovforslag på udvalgets fagområde op til jul (november og december) og op til folketingsårets afslutning (april og maj). 

Studieture

Studieture i Danmark eller udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne i Uddannelses- og Forskningsudvalget. De har det formål, at medlemmerne opnår særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. 

2-4 dage varer studieturene typisk. Her kan medlemmerne komme i direkte dialog med f.eks. udenlandske forskere, undervisere, institutionsledere og virksomheder, der har behov for kvalificeret arbejdskraft, m.m. for bl.a. at høre nærmere om konkrete uddannelses- og forskningspolitiske udfordringer og muligheder. 

Udvalget gennemfører også flere korte indenlandske besøg hos uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og virksomheder for ligeledes at høre nærmere om konkrete uddannelses- og forskningspolitiske udfordringer og muligheder. 

Uddannelses- og Forskningsudvalgets fagministerium 

Uddannelses- og Forskningsministeriet er udvalgets politiske fagministerium, idet det område, Uddannelses- og Forskningsudvalget dækker, primært varetages af dette ministerium.

Ud over departementet består Uddannelses- og Forskningsministeriet af:

 • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
 • Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Organisationer på Uddannelses- og Forskningsudvalgets område 

Der er mange organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, virksomheder og privatpersoner m.fl., der er interesseret i at følge med i lovgivningen på udvalgets fagområde. Det gælder f.eks. en stor gruppe interesseorganisationer for studerende, uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.fl.
 

Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets arbejdsområde. 

 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 35 samrådsspørgsmål til hovedsaglig uddannelses- og forskningsministeren. 32 blev besvaret i åbne samråd
 • 411 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig uddannelses- og forskningsministeren
 • modtagelse af 18 deputationer 
 • 86 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om 

 • optagelse og uddannelsesmatch, den 9. december 2015 

Lukket ekspertmøde om 

 • censorinstitutionen, den 3. maj 2016 

Studieture  

 • studietur til Cambridge og Oxford om eliteuddannelser, den 28.-29. januar 2016
 • studietur til Silicon Valley om erfaringer med entreprenørskab, forskning og innovation, den 5.-10. september 2016 

 • 2 udvalgsmøder
 • 7 samrådsspørgsmål hovedsagelig til uddannelsesministeren 
 • 28 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til uddannelsesministeren
 • 1 deputation 
 • 13 skriftlige henvendelser til udvalget

 • 12 udvalgsmøder
 • behandling af 6 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 31 samrådsspørgsmål, hovedsagelig til uddannelsesministeren
 • 249 udvalgsspørgsmål, hovedsagelig til uddannelsesministeren
 • 2 deputationer 
 • 57 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om:

 • Optagelse og uddannelsesmatch, den 9. december 2015

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Folketinget behandler lovforslag og beslutningsforslag. Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte lovforslag og beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive. Beslutningsforslag er karakteriseret ved at indeholde et klart formuleret politisk budskab og et pålæg eller en opfordring til regeringen om at fremsætte et lovforslag, der udmønter budskabet.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Folketinget behandler to typer forslag: lovforslag og beslutningsforslag. Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, bliver det til en gældende lov, når dronningen og en minister har skrevet loven under i statsrådet, og når den er offentliggjort på www.lovtidende.dk.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.