Udvalget for Forretningsordenens arbejde

Udvalget beskæftiger sig navnlig med spørgsmål om grundloven, herunder ministeransvar og folketingsmedlemmers retlige immunitet, Folketingets forretningsorden, herunder Folketingets budget og administration, reguleringen af den statslige revision samt formandens, ministres og statsrevisorers bierhverv. Udvalget består af Folketingets Præsidium plus 16 andre folketingsmedlemmer. 

Større

Arbejder og opgaver i udvalget

 
Udvalget for Forretningsordenen behandler lov- og beslutningsforslag, som bliver henvist til udvalget. 
 
Det kan f.eks. dreje sig om ændringer af:
 
  • de regler om Folketingets arbejde, der står i forretningsordenen
  • arbejdsrelationerne mellem Folketinget og regeringen 
  • regler om vederlag, pension og andre ydelser til folketingsmedlemmer og ministre
Ændringer af Folketingets forretningsorden kan også ske på udvalgets eget initiativ. I det daglige er udvalget et forum, hvor spørgsmål om Folketingets arbejdsformer og medlemmernes vilkår for deres politiske arbejde drøftes. Herudover har Udvalget for Forretningsordenen nogle særlige opgaver og ansvarsområder, nemlig ministeransvar, folketingsmedlemmers retlige immunitet, den statslige revision og budget og personale.

Ministeransvar

Sager om ministres retlige eller politiske ansvar behandles af Udvalget for Forretningsordenen. Herudover behandler udvalget sager om nedsættelse af undersøgelseskommissioner til at undersøge bestemte sager. Hvis Folketinget beslutter det, skal justitsministeren nedsætte en undersøgelseskommission. Hvis undersøgelseskommissionens beretning kommer ind på ministres – eventuelt tidligere ministres – forhold, tager Udvalget for Forretningsordenen stilling til sagen og til, hvad der eventuelt yderligere skal ske. 
 
Udvalget har nedsat et permanent underudvalg med et medlem fra hvert parti, der er repræsenteret i Udvalget for Forretningsordnen, der skal forberede udvalgets behandling af sager om ministeransvar. 
 

Folketingsmedlemmernes retlige immunitet

Folketingets medlemmer nyder efter grundloven en særlig parlamentarisk immunitet, hvilket indebærer beskyttelse mod:
 
  • strafferetlig tiltale, anholdelse og fængsling 
  • at blive draget retligt til ansvar for deres ytringer i Folketinget 
Parlamentarisk immunitet kan kun hæves, hvis Folketinget træffer beslutning om det. Det kan f.eks. være, hvis anklagemyndigheden mener, at et folketingsmedlem har gjort sig skyldig i noget strafbart. I sådanne tilfælde er det Udvalget for Forretningsordenen, der behandler sagen og giver en indstilling til Folketinget om beslutningen. 

Budget og personale

Folketingets budget fastsættes af Udvalget for Forretningsordenen i form af et bidrag til det årlige finanslovsforslag, og udvalget har på nogle enkelte områder kompetence til at træffe beslutning om personaleforhold i Folketingets Administration.  

Den statslige revision

Udvalget for Forretningsordenen har nogle væsentlige opgaver i forhold til de statslige revisionsmyndigheder (Rigsrevisionen og Statsrevisorerne). Udvalget tager bl.a. stilling til:
 
  • hvor mange statsrevisorer der skal være
  • om en statsrevisor samtidig må have andre stillinger og hverv i statslige myndigheder m.v. 
Udvalget godkender desuden udnævnelse til stillingen som rigsrevisor og Rigsrevisionens budget og tager stilling til visse personalespørgsmål ved Rigsrevisionen. Endelig fastsætter udvalget regler for Rigsrevisionen med hensyn til sagsbehandling og offentlighed efter forelæggelse for Statsrevisorerne. 

Udvalgets sammensætning og arbejdsformer

Udvalget for Forretningsordenen består af alle medlemmerne af Folketingets Præsidium og 16 andre folketingsmedlemmer. Som regel er alle gruppeformændene for partierne i Folketinget medlemmer af udvalget. Det er altid Folketingets formand, der er formand for udvalget, og Folketingets 1. næstformand, der er næstformand for udvalget. 
 
Udvalget for Forretningsordenen har ikke et fast ugentligt mødetidspunkt, men holder møde efter formandens indkaldelse, når der er behov for det. Udvalget tager normalt ikke på studieture og lign. og tager kun undtagelsesvis mod deputationer m.v.