Transport-, Bygnings- og Boligudvalgets arbejde

Jernbaner, veje og godstransport. Kollektiv trafik, færgefart og luftfart. Havne, postvæsen og færdselslovgivning. Byggeri og boliger. Det er blot nogle af Transport-, Bygnings- og Boligudvalgets områder. Efter regeringsdannelsen i november 2016 fik udvalget tilført boligområdet.

Større

Transport-, Bygnings- og Boligudvalgets opgaver og ansvar 

Dagsordenen for Transport-, Bygnings- og Boligudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med mange forskellige emner, der er knyttet til transport-, bygnings- og boligpolitik. Udvalget følger regeringens arbejde med disse emner tæt.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens politik på transport-, bygnings- og boligområdet, herunder om regeringen efterlever love vedtaget af Folketinget på disse områder

Udvalget holder sig også orienteret om borgeres, virksomheders og interesseorganisationers holdninger og forslag på udvalgets politikområder samt om ny relevant viden. 

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager de transport-,  bygnings- og boligpolitiske områder, er ofte hovedaktiviteten i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget. Den parlamentariske kontrol sker, ved at udvalgsmedlemmerne stiller følgende typer spørgsmål:

 • mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler til ministeren

Regeringen har ansvaret for at føre politikken på udvalgets områder ud i livet på baggrund af den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Det kan både være specifikke love på udvalgets fagområde, f.eks. anlægslove eller bevillinger på finansloven. Som regel er Folketingets lovgivning på Transport-, Bygnings- og Boligudvalgets områder baseret på politiske aftaler, som ofte bliver kaldt for forlig.

Studieture 

Studieture, både til indland og udland, er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af udvalget. En studietur varer alt fra 1 dag op til knap 1 uge og har til formål f.eks. at give udvalget et førstehåndsindtryk af, hvordan man i andre lande håndterer nogle af de samme udfordringer, som vi står over for herhjemme, eller at gøre udvalget klogere på lokale eller regionale problemstillinger i Danmark. 
 
Udvalget kan også sende en mindre delegation af udvalgsmedlemmer til udlandet for at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget eller for at deltage i relevante konferencer.

Transport-, Bygnings- og Boligudvalgets fagministerium 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er udvalgets politiske fagministerium. Ministeriet dækker både de transport- og byggepolitiske områder og varetagelsen af en væsentlig del af statens ejendomme, herunder universitetsbygningerne. Ministeriet dækker også, som noget nyt, boligområdet.
 

Ud over det centrale departement på Slotsholmen i København består ministeriet af en række styrelser og selskaber såsom:

 • Vejdirektoratet
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • DSB
 • Sund & Bælt
 • BaneDanmark

Organisationer på Transport-, Bygnings- og Boligudvalgets område 

Mange organisationer interesserer sig for transport-, bygge- og bygningsområdet. Det gælder særlig brancheorganisationer, borgergrupper, forskningsinstitutioner og enkeltvirksomheder. Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for udvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde.

 • 45 udvalgsmøder
 • behandling af 16 lovforslag og 17 beslutningsforslag
 • 84 samrådsspørgsmål til transport- og bygningsministeren. 74 blev besvaret i åbne samråd
 • 819 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig transport- og bygningsministeren
 • modtagelse af 46 deputationer
 • 240 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om 

 • fremtidens postservice, den 11. november 2015

Lukkede ekspertmøder om 

 • letbanen i Ring 3-korridoren, den 30. marts 2016 
 • implementering af VVM-direktivet i transportlovgivningen, den 4. maj 2016
 • mulighederne for at tilbageholde lastbiler ved ulovlig godskørsel, den 11. maj 2016 

Studieture 

 • studietur til Skåne og Berlin om bornholmertrafikken og takststrukturer for den kollektive trafik, den 23.-25. oktober 2015
 • studietur til Sydsjælland og Lolland-Falster om kollektiv transport, vejforbindelser på Sjælland og Femern Bælt-forbindelsen, den 16. november 2015
 • studietur til Odense om testområde til droner, Odense Letbane og cyklisme, den 6. juni 2016 
 • studietur til Nord- og Midtjylland om +BUS-systemet, den 3. limfjordsforbindelse, udvidelse af motorvej E45 og provinslufthavne, den 23.-25. august 2016
 • studietur til Singapore om urban mobilitet, godshavne, luftfart og selvkørende biler, den 3.-9. september 2016
 • Fehmarnbelt Days 2016 i Hamborg om en ny fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland, den 20.-22. september 2016

 

 • 1 udvalgsmøde
 • 4 samrådsspørgsmål til transport- og bygningsministeren
 • 92 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig transport- og bygningsministeren
 • 33 udvalgsmøder
 • behandling af 13 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 67 samrådsspørgsmål til henholdsvis transportministeren, økonomi- og indenrigsministeren, forsvarsministeren og klima-, energi- og bygningsministeren (der gøres opmærksom på, at der skete forskellige ressortomlægninger efter valget i sommeren 2015) – 42 blev besvaret i åbne samråd
 • 899 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig transport- og bygningsministeren og justitsministeren
 • modtagelse af 29 deputationer

Se generel statistik om udvalgsarbejdet i Folketingets årsberetning

Høring

 • "De bredere økonomiske effekter af investeringer i infrastruktur”, den 11. november 2014

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.