Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets arbejde

Sociale forhold som hjælp og støtte til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte børn, unge og voksne samt familieret er nogle af de emner, som Social-, Indenrigs- og Børneudvalget arbejder med. Også kommunal udligning, kommuners og regioners opgaver, valglovgivning og digitalisering af den offentlige sektor falder inden for udvalgets arbejdsområde. Efter regeringsdannelsen i november 2016 har udvalget fået tilført området dagtilbud og private pasningsordninger til børn inden skolestart.

Større

Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets opgaver og ansvar

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget beskæftiger sig med en lang række emner inden for sociale forhold og inden for det kommunale og regionale regi. Udvalget beskæftiger sig også med valglovgivning og digitalisering af den offentlige sektor samt dagtilbud og private pasningsordninger til børn inden skolestart. 

Eksempler på Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets arbejdsområder er:

 • hjælp og støtte til personer med nedsat funktionsevne
 • hjælp og støtte til udsatte børn, unge og voksne
 • familieret
 • kommunernes og regionernes opgaver og styrelse
 • kommunal udligning
 • valglovgivning
 • digitalisering af den offentlige sektor og
 • dagtilbud og private pasningsordninger til børn inden skolestart

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag
 • parlamentarisk kontrol med regeringen

Udvalget holder sig også bredt orienteret om den socialpolitiske og indenrigspolitiske dagsorden.

Parlamentarisk kontrol med regeringen sker bl.a., ved at udvalgets medlemmer stiller spørgsmål til børne- og socialministeren, økonomi- og indenrigsministeren eller til andre ministre. Spørgsmålene kan stilles på 4 måder: 

 • udvalgsspørgsmål, der besvares skriftligt af ministeren
 • samrådsspørgsmål, hvor ministeren kaldes i samråd på et møde for at besvare et eller flere spørgsmål mundtligt
 • §-20 spørgsmål 
 • forespørgsler

Udvalget holder også ekspertmøder og høringer, der enten kan være lukkede eller åbne for offentligheden. 

Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets sagsområder.

Besøg og studieture

Udvalget tager indimellem på besøg og studieture i Danmark og i udlandet for at blive klogere og få inspiration og input i forbindelse med udvalgets arbejde. Formålet med besøg og studieture kan variere, men vil typisk være, at udvalget ønsker at holde sig opdateret om et emne og/eller undersøge en konkret problemstilling, f.eks. som led i udvalgets behandling af et lovforslag.

Besøg eller studieture bidrager til at gøre udvalgets medlemmer klogere på, hvordan lovgivningen virker i praksis, når de besøger steder og personer i Danmark, der til daglig er i berøring med den lovgivning, der falder inden for udvalgets område. Formålet med studieture til udlandet kan være at blive inspireret af, hvordan andre lande har udformet deres lovgivning, og hvilke erfaringer de har gjort sig i den forbindelse. 

Udvalget får også besøg bl.a. fra andre landes parlamenter.

Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets fagministerier

Børne- og Socialministeriet er udvalgets fagministerium, når udvalget arbejder med socialområdet. Ministeriet for Offentlig Innovation er udvalgets fagministerium, når udvalget arbejder med emnet digitalisering af den offentlige sektor, og Økonomi- og Indenrigsministeriet er fagministerium, når udvalget arbejder med indenrigsområdet.

Organisationer på Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets område

Mange faglige organisationer, foreninger, ngo’er, tænketanke, forskningsinstitutioner og internationale organisationer m.v. beskæftiger sig med det socialpolitiske og indenrigspolitiske område. Og mange af dem har en interesse i at følge udvalgets arbejde og påvirke lovgivningen inden for udvalgets sagsområder. 
 
 • 28 udvalgsmøder
 • behandling af 13 lovforslag og 26 beslutningsforslag
 • 25 samrådsspørgsmål til hhv. social- og indenrigsministeren, justitsministeren og finansministeren. 21 blev besvaret i åbne samråd
 • 536 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig social- og indenrigsministeren
 • modtagelse af 28 deputationer
 • 242 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer om

 • borgerstyrede personlige assistance (BPA-ordningen), den 26. april 2016
 • behandlings- og botilbud i psykiatrien, den 7. juni 2016
 • ansvarliggørelsen af kommunerne på området for udsatte børn og unge, den 29. januar 2015 
 • det kommunale tilsyn, den 21. april 2016 (lukkede for offentligheden)
 • familieretsområdet, den 19. maj 2016 (lukkede for offentligheden)

Social- og Indenrigsudvalget havde møder med

 • Ombudsmanden, Børns Vilkår og Børnerådet, den 10. december 2015
 • KL’s ledelse, den 20. januar 2016
 • KL’s Social- og Sundhedsudvalg, den 1. marts 2016
 • Ankestyrelsen og social- og indenrigsministeren om Ankestyrelsen, den 17. marts 2016
 • Social- og indenrigsministeren og embedsmænd fra Social- og Indenrigsministeriet, den 20. oktober 2015 og den 1. september 2016 

Desuden deltog ét eller flere udvalgsmedlemmer i

 • besøg af delegation fra Japan, den 5. november 2015
 • studietur til Ringsted, Odense, Kolding, Christiansfeld og Tønder med fokus på udsatte børn og unges vilkår, den 25.-26. februar 2016 
 • besøg af en delegation fra det tyrkiske parlament, den 18. april 2016
 • studietur til Norge om skilsmisseproblematikker og mægling i skilsmissesager, den 8.-9. juni 2016 

 • 3 udvalgsmøder  
 • 8 samrådsspørgsmål 
 • 12 skriftlige spørgsmål til ministre 
 • modtagelse af 4 deputationer
 • behandling af 1 lovforslag

 • 23 udvalgsmøder
 • 16 samrådsspørgsmål
 • 468 skriftlige spørgsmål til ministre
 • modtagelse af 21 deputationer
 • behandling af 13 lovforslag
 • behandling af 12 beslutningsforslag

Ekspertmøder

 • Lukket ekspertmøde i forbindelse med behandling af lovforslag nr. L 121 ‒ med undertitlen ”Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.”, den 19. marts 2015. Formålet med mødet var at få et øget indblik i konsekvenserne af lovforslaget 
 • Lukket møde med Ombudsmanden med henblik på at høre om erfaringerne med Ombudsmandens Børnekontor, den 21. maj 2015
 • Møde med repræsentanter for The Global Commission on Drug Policy med henblik på at drøfte narkotikapolitiske spørgsmål, den 26. maj 2015 

Studierejse 

Fra den 7. til den 9. januar 2015 var medlemmer af Socialudvalget, som det den gang hed, og Kommunaludvalget på studierejse i Holland for at høre om de hollandske erfaringer på ældre-/demensområdet og på handicapområdet. 

Udvalgene ønskede desuden at undersøge de hollandske erfaringer med brug af velfærdsteknologiske løsninger på begge disse områder. 

Besøget begyndte i Aalborg Kommune med besøg på Fremtidens Plejehjem. Udvalget fortsatte herfra til Holland, hvor det bl.a. besøgte viden- og ekspertcenteret Smart Homes, demenslandsbyen De Hogeweyk og botilbuddet Woon Initiatief Nuenen for børn med handicap.
 

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Folketinget behandler lovforslag og beslutningsforslag. Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte lovforslag og beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive. Beslutningsforslag er karakteriseret ved at indeholde et klart formuleret politisk budskab og et pålæg eller en opfordring til regeringen om at fremsætte et lovforslag, der udmønter budskabet.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Folketinget behandler to typer forslag: lovforslag og beslutningsforslag. Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, bliver det til en gældende lov, når dronningen og en minister har skrevet loven under i statsrådet, og når den er offentliggjort på www.lovtidende.dk.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.