Retsudvalgets arbejde

Rets- og politivæsen, f.eks. straffelovgivning, retsplejeloven, retsafgifter, formueret, tinglysning m.v., er nogle af de centrale emner for Retsudvalgets arbejde. 

Større

Retsudvalgets opgaver og ansvar 


Udvalgets opgaver og ansvar kan deles op i 2 hovedområder:
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde 
 • parlamentarisk kontrol med regeringen på det retspolitiske område
Det er også udvalgets opgave at holde sig bredt orienteret på retsområdet. 

Den parlamentariske kontrol sker primært, ved at udvalgsmedlemmerne stiller følgende typer spørgsmål til justitsministeren eller andre ministre:

 • mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål 
 • forespørgsler til Ministeren

Ekspertmøder og høringer, der enten kan være lukkede eller åbne for offentligheden, holder udvalget også. 

Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Retsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde. 

Besøg og studieture 

Udvalget tager på besøg og studieture til ind- og udland for at få input og inspiration til udvalgets arbejde. 

Formålet med besøg og studieture er at:

 • holde sig generelt orienteret om et emne på retsområdet
 • undersøge en konkret problemstilling, f.eks. som led i udvalgsbehandlingen af et lovforslag

Indholdet af et besøg eller en studietur kan f.eks. være at se på, hvordan lovgivningen virker i praksis, eller hvordan man har indrettet sig i andre lande, og hvilke erfaringer man har gjort sig der.

Udvalget modtager også besøg fra andre landes parlamenter m.v. 

Retsudvalgets fagministerium

Justitsministeriet er udvalgets primære fagministerium. Under Justitsministeriet hører:

 • politiet
 • anklagemyndigheden
 • Kriminalforsorgen
 • Domstolsstyrelsen
 • Datatilsynet
 • Civilstyrelsen
 • en række råd og nævn, herunder Det Kriminalpræventive Råd, Pressenævnet og Erstatningsnævnet 

Organisationer på Retsudvalgets område 

Mange forskellige organisationer opererer på det retspolitiske område. Det kan være:

 • foreninger
 • tænketanke
 • forskningsinstitutioner 
 • internationale organisationer m.v. 

Mange af disse er interesseret, i at følge med i udvalgets arbejde. Samtidig er udvalget interesseret i input fra disse organisationer, som kan indgå i udvalgets arbejde med forskellige emner. 

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17 

 • 38 udvalgsmøder
 • behandling af 22 lovforslag og 12 beslutningsforslag
 • 84 samrådsspørgsmål hovedsageligt til justitsministeren 
 • 1117 udvalgsspørgsmål hovedsageligt til justitsministeren
 • modtagelse af 7 deputationer
 • 145 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om 

 • Radikalisering i fængsler den 5. oktober 2016
 • Folketingets Ombudsmands beretning for 2015 den 23. november 2016
 • Krænkelser af ophavsrettigheder på internettet (IP-kriminalitet) den 1. marts 2017
 • Justitsområdet i Grønland den 22. marts 2017 sammen med Grønlandsudvalget

Retsudvalget havde møder med 

 • Datatilsynet, den 13. oktober 2016
 • Advokatrådets arbejdsgruppe om retssikkerhed i Grønland, den 8. december 2016
 • Norges Stortings Justiskomite, den 2. marts 2017
 • delegation med justitsministeren fra Kirgisistan, den 15. marts 2017
 • delegation fra Irans parlament, den 22. august 2017
 • delegation fra den tyske delstat Hessen, den 24. august 2017

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i  

 • møde hos Kammeradvokaten, den 16. november 2016
 • møde hos Center for Lov og Ret, den 24. november 2016
 • konference om antiterror-, sikkerheds- og efterretningsmæssige forhold afholdt i USA's kongres i Washington D.C., den 7. december 2016
 • studietur til Kriminalforsorgens Pension Avedøre og Institution Vridsløselille, den 26. januar 2017
 • CPA UK's konference om national sikkerhed og cybersikkerhedsdag i London, den 27.-31. marts 2017
 • møde hos Folketingets Ombudsmand, den 11. maj 2017
 • besøg hos Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød og Politiskolen i Brøndby, den 22. maj 2017
 • studietur til den ny politiskole i Vejle og på besøg hos Kriminalforsorgen i Frihed i Odense, den 8. juni 2017
 • studierejse til Rumænien og Litauen, den 19.-22. september 2017

 • 42 udvalgsmøder
 • behandling af 21 lovforslag og 21 beslutningsforslag
 • 100 samrådsspørgsmål til hovedsaglig justitsministeren
 • 1.133 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig justitsministeren
 • modtagelse af 25 deputationer
 • 185 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om 

 • Folketingets Ombudsmands beretning for 2014, den 4. november 2015
 • stalking, den 13. april 2016
 • overvågning på internettet, den 1. september 2016
 • radikalisering i fængsler, den 5. oktober 2016

Retsudvalget havde møder med 

 • delegation fra Chiles parlament, den 27. oktober 2015 
 • FN’s specialrapportør for religions- og trosfrihed, Heiner Bielefeldt, den 16. marts 2016
 • Center for Seksuelle Overgreb, den 31. marts 2016 
 • delegation fra Tjekkiets parlament, den 21. april 2016 

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i  

 • Europaudvalgets lukkede ekspertmøde om retsforbeholdet, den 7. oktober 2015 
 • studietur til Aarhus Havn om grænsekontrol og snitfladen mellem politiets og toldmyndighedernes arbejde, den 23. oktober 2015
 • Europaudvalgets arrangement >>Krydsforhør om retsforbeholdet<<, den 26. november 2015
 • Europaudvalgets lukkede ekspertmøde om retsforbeholdet, den 26. november 2015 
 • parlamentarisk høring i FN om verdens narkotikaproblemer den 8.-9. februar 2016 
 • besøg hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), den 24. februar 2016
 • besøg hos Domstolsstyrelsen og Københavns Byret, den 20. april 2016  
 • besøg hos Folketingets Ombudsmand, den 12. maj 2016  
 • studietur til Aalborg om forsøgsordningen med forbedret sikkerhed i retterne, besøg i arresthuset Aalborg og besøg hos Advokatfirmaet HjulmandKaptain den 20. maj 2016
 • studietur til Grønland om retsvæsenet i Grønland og de særlige forhold, der gør sig gældende for retsområdet i Grønland, den 7.-12. september 2016
 • besøg i 3 fængsler og en arrest på Fyn og i København om forholdene i fængslerne generelt og med særlig fokus på indsatsen for at forebygge og bekæmpe radikalisering i fængslerne, den 29. september 2016 

 • 4 udvalgsmøder
 • 4 samrådsspørgsmål til henholdsvis justitsministeren og udlændinge-, integrations- og boligministeren
 • 247 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til justitsministeren
 • modtagelse af 2 deputationer

Ekspertmøde om

 • forberedelse til forhandlinger om politiets og anklagemyndighedens økonomi

 • 28 udvalgsmøder
 • Behandling af 14 lovforslag og 34 beslutningsforslag
 • 47 samrådsspørgsmål til hhv. justitsministeren, ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og forsvarsministeren
 • 1.152 udvalgsspørgsmål hovedsageligt til justitsministeren
 • Modtagelse af 1 deputation

Retsudvalget holdt høringer og ekspertmøder om

 • offentlige myndigheders behandling af personoplysninger, den 22. oktober 2014
 • it-tekniske tiltag til sikring af følsomme personoplysninger, den 12. november 2014 
 • whistleblowers, den 19. november 2014
 • voldtægt, den 3. december 2014
 • Folketingets Ombudsmands beretning for 2013, den 10. december 2014
 • terrorbekæmpelse (lukket møde) den 25. februar 2015 og den 19. marts 2015

Retsudvalget holdt møder med

 • PET (Politiets Efterretningstjeneste), den 4. december 2014
 • Politiklagerådet, den 13. november 2014
 • delegation fra Kenyas parlament, den 4. december 2014
 • delegation fra det britiske retsudvalg (House of Commons), den 4. november 2014

Retsudvalget tog på en studietur i Danmark om

 • kvinders forhold i de danske fængsler, den 15. december 2014

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.