§ 71-tilsynets arbejde

§ 71-tilsynet fører tilsyn med administrativt frihedsberøvede personer, dvs. bl.a. tvangsindlagte psykiatriske patienter, tvangsanbragte børn og demente, der bliver tilbageholdt på et plejehjem. Forholdene for disse personer er et centralt emne for arbejdet i tilsynet.

Større

§ 71-tilsynets opgaver og ansvar 

§ 71-tilsynet er nedsat i henhold til grundlovens § 71, stk. 7. Her står der, at behandlingen af administrativt frihedsberøvede personer er undergivet et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.
 
Tilsynet kan ikke træffe afgørelser, men det kan give udtryk for sin vurdering af forholdene for de administrativt frihedsberøvede personer. Vurderingen kan bl.a. have form af:

 • kritiske bemærkninger
 • anbefalinger 
 • henstillinger

Når § 71-tilsynet udtaler sig, sker det samlet. Der er ikke flertals- eller mindretalsudtalelser.

Tilsynet får henvendelser fra og om personer, som er administrativt berøvet deres frihed. En del henvendelser handler om spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen.

Spørgsmål, der ligger inden for tilsynets kompetence, kan give anledning til, at tilsynsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministre eller den ansvarlige region, kommune eller institution. 

Tilsynet vil på baggrund af de modtagne svar typisk vurdere, om tilsynet ønsker at gå videre med sagen. 

En beretning om, hvad § 71-tilsynet har arbejdet med i det forgangne folketingsår, bliver udgivet af tilsynet 1 gang om året.

Tilsynsbesøg 

§ 71-tilsynet tager på både uanmeldte og anmeldte besøg på psykiatriske afdelinger m.v., der modtager administrativt frihedsberøvede personer. Besøgene kan være foranlediget af tilsynets behandling af en konkret sag, men tilsynet kan også selv tage initiativ til et besøg. 

Tilsynsmedlemmerne stiller typisk en række spørgsmål til den ansvarlige myndighed som opfølgning på hvert tilsynsbesøg. Efter besvarelsen offentliggør tilsynet en rapport, der bl.a. indeholder tilsynets vurdering af forholdene for de berørte administrativt frihedsberøvede personer. Vurderingerne fremgår af de enkelte rapporter. De står også i tilsynets årlige beretning. 

Møder med organisationer 

§ 71-tilsynet holder hvert år et møde med Folketingets Ombudsmand og med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark. Foreninger, organisationer og lign. kan være med til at belyse, hvad der skaber problemer for de administrativt frihedsberøvede set fra følgende gruppers synsvinkel:

 • de psykisk syge
 • de tvangsanbragte børn
 • de pårørende 
 • personalet

Foreninger, organisationer m.fl. kan derfor – med angivelse af et konkret og relevant formål – anmode § 71-tilsynet om et møde.

Studieture 

Besigtigelsesture og studieture i ind- eller udland er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af § 71-tilsynet. Studieture er for en delegation af tilsynets medlemmer. Formålet med turene er at få særlig indsigt i et område af interesse for tilsynet. Forskellige internationale konferencer deltager tilsynet også løbende i.

§ 71-tilsynets fagministerium 

Børne- og Socialministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet er tilsynets politiske fagministerier. § 71-tilsynets område bliver primært varetaget af disse 2 ministerier. 
 

Forholdene for tvangsindlagte psykiatriske patienter og demente, der bliver tilbageholdt på et plejehjem, varetages hovedsagelig af Sundheds- og Ældreministeriet, mens forholdene vedrørende tvangsanbragte børn primært varetages af Børne- og Socialministeriet. 

Organisationer på § 71-tilsynets område 


Mange organisationer interesserer sig for tilsynets område og spørgsmål, der behandles i udvalget. Det gælder f.eks. for:

 • en stor gruppe frivillige organisationer
 • foreninger
 • tænketanke
 • forskningsinstitutioner 
 • internationale organisationer 
 • danske faglige organisationer 
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller møde § 71-tilsynet, hvis de ønsker at orientere tilsynet om et emne på tilsynets fagområde.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 12 udvalgsmøder
 • 3 samrådsspørgsmål
 • 61 udvalgsspørgsmål
 • 64 skriftlige henvendelser til tilsynet

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

§ 71-tilsynet foretog følgende tilsyn
 

 • uanmeldt tilsyn hos Fonden Spartas afdeling i Haderup, den 18. november 2016
 • anmeldt tilsyn hos Dronning Ingrids Hospital, Psykiatrisk Afdeling A1, i Nuuk på Grønland, den 8. juni 2017

Tilsynet havde møder med 

 • Folketingets Ombudsmand, den 15. november 2016
 • Landsforeningen for Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark, den 23. maj 2017

Studieture

 • studietur til Nuuk, Grønland den 6.-9. juni 2017
 • 11 udvalgsmøder
 • 5 samrådsspørgsmål
 • 29 udvalgsspørgsmål 
 • 45 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

§ 71-tilsynet foretog følgende tilsyn 

 • uanmeldt tilsyn hos Psykiatrisk Center i Middelfart, den 6. november 2015
 • anmeldt tilsyn hos Sikringsafdelingen i Slagelse, den 30. marts 2016
 • uanmeldt tilsyn hos Bakkegårdens sikrede afdelinger i Nykøbing Sjælland, den 13. juni 2016
 • uanmeldt tilsyn hos Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg, den 30. august 2016

Tilsynet havde møder med 

 • repræsentanter for Odense Kommune og Esbjerg Kommune om kommunernes praksis i sager om tvangsanbringelse, den 6. november 2015 og den 30. august 2016 
 • Folketingets Ombudsmand, den 8. december 2015
 • Landsforeningen for Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark, den 23. februar 2016 

 • 11 udvalgsmøder 
 • 1 samrådsspørgsmål til sundheds- og ældreministeren
 • 13 udvalgsspørgsmål 

Leksikon

Gå til leksikon
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.