Miljø- og Fødevareudvalgets arbejde

Miljøbeskyttelse, genteknologi, fødevarer og kostvaner er blot nogle af de mange emner, som Miljø- og Fødevareudvalget arbejder med. Udvalget behandler lovforslag og fører parlamentarisk kontrol med regeringen på miljø- og fødevareområdet.

Større

Miljø- og Fødevareudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for udvalgets arbejde er meget bred. Ved valget i juni 2015 blev de 2 udvalg Miljøudvalget og Fødevareudvalget lagt sammen. Det nye Miljø- og Fødevareudvalg beskæftiger sig med alle emner inden for disse områder – lige fra kemi til kystbeskyttelse og fra dyrevelfærd til fødevaresikkerhed. 

Eksempler på emner under Miljø- og Fødevareudvalget er:

 • miljø- og naturbeskyttelse
 • skovbrug, jagt og vildtforvaltning
 • genteknologi
 • national klimatilpasning og kystsikring
 • naturfredning
 • råstoffer i jorden og på havbunden
 • fødevarer
 • landbrug
 • fiskeri
 • gartneri
 • dyrevelfærd
 • dyresundhed
 • erhvervelse til rekreative formål
 • udvikling af fødevareerhvervet
 • fødevaresikkerhed
 • kostvaner 

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med forvaltningen af regeringens politik på området og efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget

Den parlamentariske kontrol med regeringen fylder meget i udvalgets arbejde. Det sker i praksis, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren, enten som:

 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler

Lovarbejdet er det andet hovedspor i udvalgets arbejde. De fleste lovforslag bliver fremsat af regeringen og drøftes både i Folketingssalen og i udvalget. Udvalgsmedlemmerne kan som alle andre folketingsmedlemmer fremsætte beslutningsforslag på udvalgets område.

Miljø- og fødevarepolitikken udmøntes i en række centrale forlig, som flere af Folketingets partier er del af. Det er ikke de samme partier, der indgår i alle forlig. Forligene løber typisk over flere år og har ofte indflydelse på lovgivningen og finanslovsforhandlingerne.

Studieture

Studieture er en fast del af udvalgets arbejde. Udvalget besøger 1 eller 2 regioner i Danmark hvert år for at få et førstehåndsindtryk af de emner, som er på udvalgets dagsorden.
 

Udlandsrejser er også en kilde til viden og inspiration for medlemmerne af udvalget. Studieture til udlandet er typisk af en uges varighed og har til formål at give udvalget viden om andre måder at håndtere opgaverne på.

Miljø- og Fødevareudvalgets fagministerium 

Miljø- og Fødevareministeriet er udvalgets fagministerium. Ministeriet dækker hovedparten af de områder, som udvalget arbejder med. Men udvalget kan godt forfølge sager, som andre ministre har ansvaret for, da flere ministre godt kan beskæftige sig med forskellige sider af samme sag.

Organisationer på udvalgets område

Mange organisationer interesserer sig for udvalgets område. Det gælder for en række faglige organisationer, der repræsenterer erhvervs- eller naturinteresser. Men også en stor gruppe frivillige organisationer, foreninger, ngo’er, tænketanke og forskningsinstitutioner beskæftiger sig med miljø- og fødevareområdet.
 
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller præsentere deres synspunkter for udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 43 udvalgsmøder
 • behandling af 14 lovforslag og 6 beslutningsforslag
 • 81 samrådsspørgsmål til hovedsalig miljø- og fødevareministeren
 • 1.643 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig miljø- og fødevareministeren
 • modtagelse af 38 deputationer
 • 234 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer

 • Den 27. oktober 2016: Høring om arealanvendelse i Danmark i samarbejde med Teknologi Rådet. Den 23. november 2016: Høring om kystbeskyttelse.
 • Den 1. marts 2017: Præsentation af rapport fra Det Miljøøkonomisk Råd.
 • Den 1. marts 2017: Teknisk gennemgang af komitésager v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd
 • Den 22. marts 2017: Teknisk gennemgang til belysning af kvaliteten af grundvandet i Danmark v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd
 • 26. april 2017: Høring om Danmarks grønne nationalregnskab
 • Den 2. maj 2017: Høring om Bioøkonomi
 • Den 3. maj 2017: Høring om prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark
 • Den 5. maj 2017: Teknisk gennemgang af FN’s biodiversitetskonference (COP 13) v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd
 • Teknisk gennemgang af Forslag til Finanslov på miljø- og fødevareministerens område den 6. september 2017.
 • Teknisk gennemgang af Forslag til Finanslov på ministeren for fiskeri og ligestillings område (fiskeridelen) den 6. september 2017.
 • Teknisk gennemgang af COWI rapport om grundvand den 28. september 2017, v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd.
 • Teknisk gennemgang om fejl i analyser af fosfor og kvælstof den 28. september 2017, v. miljø- og fødevareministeren og embedsmænd 

Udvalget havde møder med

 • Møde med Forbrugerrådet TÆNK den 5. oktober 1016, bl.a. om bladet TÆNK m.v.
 • Møde med Danmarks Fiskeriforening den 7. december 2016 om fiskerierhvervet vilkårer m.v.
 • Den 8. februar 2017 Temamorgen om plast med Det Økologiske Råd, Plastic Change, Plastindustrien og Danmarks Naturfredningsforening
 • Møde med Den Danske Dyrlægeforening den 1. februar 2017 om bl.a. Det Veterinære Beredskab, Aviær influenza m.v.

Studieture

 • Studietur om kystsikring til Nordsjælland den 16. november 2016.
 • Besøg i England den 11.-15. september 2017. Emnerne var Biodiversitet og hvordan regeringen, parlamentet, myndigheder og organisationer arbejder med emnet. Implementering af vandrammedirektiverne, metoder, prioriteringer, økonomi og landmændenes muligheder for at sammensætte forskellige miljøtiltag. Klimaforandringer/kystsikring og Storbritanniens erfaringer med kystsikring, herunder forskellige former for kystsikring, finansiering af kystsikring og initiativer i forhold til klimaforandringer generelt, herunder oversvømmelser. Udvikling og drift af skove og rammerne for dette. Refleksioner og forventninger til Storbritanniens landbrug og fiskeri set i lyset af Brexit, herunder udvikling, konkurrence og økonomi samt samarbejdet med andre EU-lande

 

 

 • 44 udvalgsmøder
 • behandling af 9 lovforslag og 34 beslutningsforslag
 • 101 samrådsspørgsmål til hovedsaglig miljø- og fødevareministeren
 • 1.448 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig miljø- og fødevareministeren
 • modtagelse af 43 deputationer
 • 212 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om 

 • regeringens fødevare- og landbrugspakke, den 23. februar 2016
 • arealanvendelse i Danmark i samarbejde med Teknologirådet den, 7. april 2016

Tekniske gennemgange af 

 • forslag til finanslov på Miljø- og Fødevareministerens område, den 7. oktober 2015
 • Barosso-direktivet om dyrkning af genmodificerede afgrøder, den 29. oktober 2015
 • præsentation om hormonforstyrrende stoffer ved Center for Hormonforstyrrende stoffer, den 20. november 2015
 • præsentation af rapporten »Vækst og nabotjek af miljøreguleringen og kontrol af primærjordbruget« ved COWI, den 8. december 2015
 • Europa-Kommissionens pakke vedrørende cirkulærøkonomi og perspektiverne for cirkulærøkonomi i en dansk sammenhæng, den 21. januar 2016
 • præsentation og drøftelse af Det Miljøøkonomiske Råds rapport, den 2. marts 2016
 • EU’s regulering på kemiområdet, den 6. april 2016
 • præsentation om genmodifikation på Københavns Universitet, KU Life, den 14. april 2016
 • finanslovsforslaget for 2017, den 31. august 2016
 • kystanalysen, den 21. september 2016

Miljø- og Fødevareudvalget havde møder med 

 • Økologisk Landsforening den 11. november 2015 om status, potentiale og visioner for det økologiske landbrug i Danmark
 • Danmarks Fiskeriforening den 9. december 2015 om bl.a. vækst inden for fiskerierhvervet, råvaregrundlag, fiskeriflådens konkurrencedygtighed, fiskekvoter og problemer med sæler
 • Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og Dyrenes Beskyttelse den 27. januar 2016 om bl.a. hormonforstyrrende stoffer, mikroplast og dyrevelfærd
 • Den Danske Dyrlægeforening den 3. februar 2016 om bl.a. halekupering af smågrise, MRSA og fremtidens dyrlægeuddannelse
 • DI Fødevarer og Ingrediensforum den 10. februar 2016 inklusive to virksomhedsbesøg om madspild, ingrediensbranchen som vækstbranche, fødevare- og landbrugspakkens betydning for fødevarevirksomhederne og fødevareforliget 2015
 • Den Danske Naturfonds bestyrelsesformand og direktør den 2. marts 2016
 • MUDP’s bestyrelse (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) den 14. april 2016

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

 • studietur Lolland-Falster den 14.-15. januar 2016 om skovdrift, strandbeskyttelseslinjen og lokal fødevareproduktion
 • besøg i Holland og Spanien den 7.-11. marts 2016 om den hollandske implementering af vandrammedirektivet, cirkulær økonomi og de hollandske prioriteringer under det hollandske EU-formandskab og i Spanien om sameksistens mellem gmo-afgrøder, økologiske afgrøder og konventionel dyrkning
 • studietur til Nordvestjylland den 30. maj 2016 om kystsikring
 • studietur til Østjylland og Mols den 7.-8. juni 2016 om bl.a. biodiversitet og genskabelse af naturområder m.v. 
 • konference i Bruxelles den 29. september 2016 om cirkulær økonomi

 • 4 udvalgsmøder 
 • 6 samrådsspørgsmål til miljø- og fødevareministeren
 • 224 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig miljø- og fødevareministeren
 • modtagelse af 2 deputationer
 
Miljø- og Fødevareudvalget var på studietur til Sjælland og Fyn med fokus på bl.a. fødevarer, naturgenopretning, sprøjtemidler og økologisk produktion.
 
Se Miljø- og Fødevareudvalgets samlede rejseaktivitet

 

Før valget den 15. juni 2015 blev opgaverne på området varetaget af 2 udvalg: Miljøudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. De to udvalg havde hver deres ressortministerium og havde separate aktiviteter.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri havde:

 • 22 udvalgsmøder 
 • behandling af 7 lovforslag og 7 beslutningsforslag 
 • 17 samrådsspørgsmål til hovedsaglig miljøministeren. 10 spørgsmål blev besvaret i åbne samråd
 • 437 udvalgsspørgsmål til hovedsaglig miljøministeren
 • modtagelse af 16 deputationer

Miljøudvalget havde:

 • 27 udvalgsmøder 
 • behandling af 11 lovforslag (hvoraf et blev delt) og 6 beslutningsforslag 
 • 31 samrådsspørgsmål, hovedsaglig til miljøministeren.  27 spørgsmål blev besvaret i åbne samråd
 • 821 udvalgsspørgsmål til hovedsaglig miljøministeren
 • modtagelse af 22 deputationer

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.